Akkoord
1. Toepasselijke regelgeving 1.1 Deze overeenkomst tot het verstrekken van een vakantiepakket, die een cruise omvat, wordt niet enkel beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, maar ook door andere voorwaarden opgenomen in flyers, brochures of catalogi door de Organisator gepubliceerd en elke andere vorm van informatie die door de Organisator aan de Reiziger wordt aangeboden.1.2 Deze overeenkomst zal eveneens beheerst worden door het Nederlands recht, met inachtname van de bindende bepalingen op het vlak van consumentenbescherming (onder meer de Richtlijn 90/314/EEG en artikel 7:500 tot 7:513 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek) en door de nationale en internationale bepalingen met betrekking tot de individuele diensten die deel uitmaken van het vakantiepakket, voor zover deze van toepassing zijn.1.3 Elkeen van de afzonderlijke clausules van onderhavige algemene voorwaarden moet als onafhankelijk van de andere clausules worden gezien. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid of nietigheid van een van de andere clausules of paragrafen zal niet leiden tot de ongeldigheid of de nietigheid van een andere clausule of paragraaf of van de onderhavige algemene voorwaarden in hun geheel. 2. De reservatie 2.1 Het verzoek tot reservatie moet gebeuren door gebruik te maken van een bepaald formulier (indien vereist eveneens via elektronische weg), dat volledig ingevuld en ondertekend moet worden door de Reiziger.2.2 De aanvaarding van de reservatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen en zal enkel als afgewerkt beschouwd worden, met het sluiten van een overeenkomst tot gevolg, op het moment van de bevestiging (die online kan gebeuren) door de Organisator en dit is afhankelijk van de betaling door de Reiziger van het voorschot voorzien in artikel 3.1.2.3 Promoties, aanbiedingen of bijzonder voordelige voorwaarden, verschillend van deze die gepubliceerd worden in de brochures, zijn beperkt in tijd en beschikbaarheid, in overeenstemming met de criteria die de Organisator hiervoor naar goeddunken en in overeenstemming met de wet bepaalt.2.4 Het reisbureau handelt als de vertegenwoordiger van de Reiziger en is gerechtigd om de Reiziger enkel een kopie van de reisovereenkomst te bezorgen indien hij in het bezit is van de bevestiging van de Organisator vermeld in artikel 2.2.2.5 In geval van één reservatie die wordt gemaakt voor verschillende personen vermeld in dezelfde reservatie, garandeert de persoon die de reservatie maakt dat hij gerechtigd is om namens de andere betrokken personen te handelen. In ieder geval garandeert hij dat alle contractuele verplichtingen zullen nageleefd worden door de andere personen vermeld in de reservatie.2.6 Reservaties door minderjarigen worden niet aanvaard. Zonder afbreuk te doen aan artikel 2.5, moeten reservaties voor minderjarigen gemaakt worden door de ouders, voogden of andere volwassenen die daartoe gerechtigd zijn. Dergelijke reservaties zullen enkel aanvaard worden indien de minderjarige reist in het gezelschap van tenminste één van de ouders of andere volwassene die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.2.7 Aangezien de cruiseschepen niet uitgerust zijn voor bijstand tijdens de zwangerschap en de bevalling, worden reservatieaanvragen voor zwangere vrouwen enkel aanvaard indien zij op de laatste dag van de cruise minder dan 24 weken zwanger zijn (bij ontscheping), Alle zwangere vrouwen moeten bij de inscheping aan boord van het schip een doktersattest voorleggen ter bevestiging van hun geschiktheid om aan de volledige cruise deel te nemen. Costa Cruises kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld ingeval er zich tijdens of na de cruise eender welk probleem of ongeluk in verband met de zwangerschap van de vrouw zou voordoen.2.8 Kinderen die op het moment van inscheping jonger zijn dan 6 maanden worden niet toegelaten aan boord. Deze leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 12 maanden voor trans-Atlantische cruises en cruises die 15 dagen of meer duren.2.9 De schepen hebben een beperkt aantal cabines die uitgerust zijn om gehandicapte personen en personen met een beperkte mobiliteit te herbergen, maar toch zijn niet alle plekken aan boord van het schip noch alle installaties van het schip of de haveninfrastructuur en –installaties toegankelijk voor gehandicapte personen en personen met een beperkte mobiliteit, en/of zijn zij niet specifiek uitgerust om hen te herbergen noch kan het uitgesloten worden dat het ontwerp van de haveninfrastructuur en –installaties, met inbegrip van haventerminals, het onmogelijk maken om de betrokken persoon op een veilige of operationeel haalbare wijze in- of uit te schepen of te vervoeren. Reservaties door de betrokken personen kunnen om deze reden enkel aanvaard worden rekening houdende met de voormelde beschikbaarheid en, indien wenselijk, afhankelijk gemaakt worden van de aanwezigheid van een begeleider die in staat is de betrokken persoon te begeleiden, zoals voorzien in de Europese Verordening nr. 1177/2010. 2.10 De Reiziger heeft de verplichting om de Organisator op het moment van het sluiten van de overeenkomst te informeren over eventuele van zijn fysieke of mentale ziektes of onbekwaamheden die bijzondere zorg of bijstand vereisen. Een reservatie voor personen wiens mentale of fysieke toestand de deelname aan de cruise onmogelijk of gevaarlijk zou maken voor henzelf of anderen of een reservatie voor personen wiens toestand zorg of bijstand vereist die onmogelijk verzekerd kan worden aan boord, zal niet aanvaard worden. 2.11 De informatie over de cruise die niet vervat is in de contractuele documentatie, in flyers, op de website van Costa Cruises of in enig ander medium, zal door de Organisator aan de Reiziger bezorgd worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en voldoende tijd voor het begin van de reis.2.12 De Organisator behoudt zich het recht voor om af te wijken van onderhavige algemene voorwaarden voor wat betreft specifieke soorten contracten (bijvoorbeeld groepsreizen of incentives) en promotie-aanbiedingen zoals bedoeld in artikel 2.3. Hiervoor zullen de voorwaarden, die als geldig worden beschouwd, ten gepaste tijde specifiek aangeduid worden.2.13 Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, is de Reiziger verplicht om zich uitvoerige en gedetailleerde informatie te verschaffen over de gezondheids- en veiligheidstoestand van de bestemmingen waar het schip tijdens de reis zal stoppen. Het sluiten van de overeenkomst impliceert dat de reiziger deze toestand kent en het bestaan van eventuele risicofactoren die hiermee verbonden zijn aanvaardt. 3. Betalingen 3.1 Op het moment van het sluiten van de overeenkomst, moet een voorschot betaald worden gelijk aan het bedrag dat aangeduid staat in de relevante brochure, dat in geen geval lager kan zijn dan 25% van de prijs, met inbegrip van de hele reservatievergoeding, waar vereist, en het saldo moet betaald worden ten laatste 30 dagen voor vertrek.3.1.1 Indien de overeenkomst meer dan 31 dagen vóór vertrek per telefoon op 0900.040.12.76 of via de website van Costa Cruises gesloten wordt, kan de Reiziger beslissen om te betalen door middel van interestvrije maandelijkse afkortingen, mits betaling van het voorschot en het saldo zoals voorzien in artikel 3.1. De Reiziger kan ook kiezen hoeveel afkortingen hij wenst te maken, met een minimum van 2 en een maximum van 5, afhankelijk van de datum van reservatie. Indien betaling gebeurt via afkortingen kan deze uitsluitend met kredietkaart plaats vinden en wordt de kredietkaart elke maand automatisch gedebiteerd. 3.1.2 Indien de contract minder dan 30 dagen vóór de vertrekdatum gesloten wordt, dient het totale bedrag op het moment van het sluiten van de overeenkomst in één keer betaald te worden.3.2 De niet-uitvoering van één van bovenvermelde betalingen maakt een ernstige schending van het contract uit, die de juridische beëindiging van rechtswege van de overeenkomst mee zich meebrengt, indien de Reiziger zijn verplichting nog steeds niet is nagekomen na daartoe te zijn in gebreke gesteld en dit binnen de periode zoals aangeduid door de Organisator, en creëert de verplichting in hoofde van de Reiziger of de persoon die moest instaan voor de betaling tot vergoeding van enige verdere schade geleden door de Organisator.3.3 Het cruiseticket, dat een juridisch document uitmaakt dat in principe toegang verschaft tot het schip, zal aan de Reiziger overhandigd worden na betaling van de volledige prijs, mits het de volgende informatie bevat:• geboortedatum en –plaats van de Reizigers• nummer, datum en plaats van uitgifte, en vervaldatum van het paspoort of de identiteitskaart, afkankelijk van de toepasselijke regelgeving.3.4 Betalingen die gedaan worden via een reisbureau worden enkel als uitgevoerd beschouwd op het moment dat de Organisator het te betalen bedrag effectief ontvangen heeft.3.5 Indien betalingen rechtstreeks (per telefoon op 0900.040.12.76 of via de website van Costa Cruises www.costacruises.nl), kan de Reiziger een van de volgende betalingswijzen en bijhorende annuleringsvoorwaarden kiezen: i) overschrijving via de bank, behalve in geval van betaling met afkortingen zoals voorzien in artikel 3.1.1; ii) kredietkaart, met inachtname van de beperkingen en voorwaarden bepaald in de volgende punten.3.6 Betalingen via bankoverschrijving zijn enkel toegestaan voor overeenkomsten die gesloten worden tenminste 8 dagen vóór vertrek. Voor overeenkomsten die daarna gesloten worden en binnen de 2 dagen vóór vertrek, en voor betalingen door middel van afkortingen voorzien in artikel 3.1.1, kan betaling enkel gebeuren met een kredietkaart.3.7 Indien de overeenkomst wordt afgesloten via de website van Costa Cruises kan de betaling van het voorschot of van het gehele bedrag (indien de overeenkomst afgesloten werd minder dan 30 dagen vóór vertrek) enkel met kredietkaart gebeuren.3.8 In ieder geval moeten alle betalingen van de Reiziger de specifieke aanwijzingen van de Organisator volgen, in overeenstemming met de punten 3.5 tot 3.7 hierboven.3.9 Alle betalingsvoorwaarden zijn bindend en indien één van de bovenvermelde betalingen niet uitgevoerd is en/of de bedragen niet ontvangen zijn door de Organisator volgens de bovenvermelde voorwaarden maakt een contractuele wanprestatie uit en dit brengt de juridische beëindiging van rechtswege van de overeenkomst met zich mee, indien de Reiziger zijn verplichting nog steeds niet is nagekomen binnen een periode van 15 dagen na daaromtrent in gebreke te zijn gesteld, en creëert dit de verplichting in hoofde van de Reiziger of de persoon die moest instaan voor de betaling tot vergoeding van enige verdere schade geleden door de Organisator.3.10 Het cruiseticket, dat in principe een juridische geldig document is dat toegang verschaft tot het schip, wordt aan de Reiziger overhandigd na betaling van de volledige prijs. 4. Prijzen 4.1 De prijzen omvatten hetgeen uitdrukkelijk staat aangegeven in de brochure en in het contractformulier getekend door de Reiziger. Prijzen omvatten niet: i) de administratiekosten voorzien op pagina G.19 van huidige brochure; ii) haventaksen en -inschrijving: dit is een forfaitaire betaling die varieert al naargelang de reis en de duur van de cruise. Onderdeel i) is aangegeven in de rand van de prijstabellen met de benaming “Administratiekosten”; onderdeel ii) in aangegeven onderaan elke prijstabel met de allesomvattende benaming “Haventaksen en -inschrijving”.4.2 De brochure duidt een minimumprijs genaamd “Prima Price” en een maximumprijs “Full Fare” aan. Voor elke cruise zal er een beperkt aantal kajuiten beschikbaar zijn aan de minimumprijs. Van het moment dat deze kajuiten volgeboekt zijn, kunnen de overblijvende kajuiten aan een hogere prijs dan de minimumprijs aangeboden worden. Deze prijs zal aangegeven worden op het moment van het ontvangen van het verzoek tot reservatie, maar zal in geen geval hoger zijn dan de maximumprijs aangegeven in de brochure onder de naam “Full Fare”, met uitzondering voor het geval voorzien in het onderstaand punt 4.4.4.3 De prijs die aangegeven staat in de brochure kan veranderd worden tot 20 dagen vóór de datum van het geplande vertrek ingevolge van prijsveranderingen ten aanzien van de prijzen die van kracht waren ten tijde van de publicatie van het programma in (i) de kost van het luchtvervoer, (ii) de brandstofkost voor de voorstuwing van het schip, (iii) de heffingen en belastingen op diensten die vervat zijn in het vakantiepakket, zoals vergoedingen voor het inschepen, ontschepen of landen in havens of luchthavens. Een verandering in de prijs van het vakantiepakket zal gelijk zijn aan:- in hypothese (i) met betrekking tot vluchten: het verschil tussen de kost van het transport zoals berekend op 1 september 2013 en de kost van toepassing op de vertrekdatum;- in hypothese (ii) zal er geen prijsverandering plaatsvinden voor wijzigingen in de brandstofkost die minder dan 10% uitmaken. In geval van een verandering in de kost van brandstoffen gelijk aan 10%, zal de prijs van de cruise zelf (met uitsluiting van eventuele vluchten, transfers, haventaxen en –inschrijving,…) het voorwerp uitmaken van een verandering van 3%. In geval van een verandering van meer dan 10%, zal de prijs van de cruise proportioneel veranderen, beginnende met een basisverandering van 3%, als volgt: (Voorbeeld: 15% stijging van de brandstofkost -> stijging van 4.5% van de kost van de cruise; 30% stijging van de brandstofkost -> stijging van 9% van de kost van de cruise). De prijzen aangegeven in de prijstabellen van deze brochure verwijzen naar september 2013 (de maand in de welke de brochure werd geprint), met inachtname van een brandstofkost voor het voortstuwen van het schip van 556 EUR (per gemiddeld vat, Platts IFO 380 Genoa, met een wisselkoers van 1 USD = 0,7568 EUR).- in hypothese (iii): het volledige bedrag van de verandering in heffingen en belastingen.Voor wat betreft het emissiehandelssysteem (Emission Trading Scheme - ETS - “carbon / CO² tax”) en indien dergelijke toestand voorhanden is, is de belasting die betaald moet worden door elke Reiziger voor elke chartervlucht en gevorderd wordt door de vervoerder, gelijk aan de som van de tonnen Jet Aviation brandstof verbruikt voor elke zetel/rotatie [A] en de “gemiddelde marktwaarde” van de vervuiling van de vorige maand, zoals gemeld door de vervoerder, n-1 [B], vermenigvuldigd met coëfficiënt 3.15 [C]. De gemiddelde marktwaarde van de ETS is publiek toegankelijk en kan nagegaan worden op de website www.bluenext.eu. De hoeveelheid brandstof die door elke passagier verbruikt wordt, zoals aangegeven door de vervoerder, is de volgende: Vluchtduur        Bestemming                                                                 Brandstof (p.p.)Tot 2 uur           Italië, Europa, de Balearen, Tunesië                               0.0701van 2 tot 3u      Griekenland, Turkije                                                      0.0968van 3 tot 4u      Israël, Portugal, Rusland                                                0.1380van 4 tot 5u      Canarische Eilanden, Egypte, Jordanië                            0.1555Vvan 5 tot 7u    Kaapverdische eilanden, Verenigde Arabische Emiraten   0.2440van 7 tot 8u      Kenia, Tanzania                                                             0.3914van 8 tot 9u      Dominicaanse Republiek, Guadeloupe, Jamaica               0.4392van 9 tot 10u    Brazilië, Maldiven, Madagaskar                                       0.4759van 10 tot 11u  Cuba                                                                             0.5022meer dan 11u   Japan, Mexico                                                                0.5307  Bijvoorbeeld: een vlucht met bestemming Cuba, in de veronderstelling dat de marktwaarde van de ETS 6.90 EUR bedraagt → 0.5022 tonnen [A] x 6.90 EUR [B] x coëfficiënt 3.15 [C] = 10.91 EUR heen/terug (gelijk aan ongeveer 5.45 EUR voor zowel de heen- als de terugreis afzonderlijk).4.4 De prijzen zijn aangegeven per persoon. Indien de Reiziger ten gevolge van het afzeggen of de annulering van een van de andere bezetters de enige bezetter van de kajuit zal zijn, zal een toeslag betaald moeten worden per single kajuit. 5. Wijzigingen 5.1 De Organisator is gerechtigd om (een wezenlijk bestanddeel van) het contract te wijzigen om ernstige redenen die onverwijld aan de Reiziger meegedeeld worden. Indien de Organisator vóór het vertrek genoodzaakt is een wezenlijk punten van de overeenkomst, met inbegrip van de prijs, aanzienlijk te veranderen, zal de Reiziger hiervan onverwijld op de hoogte worden gebracht. In deze zin zal een prijsverandering van meer dan 10% of een verandering van de elementen die fundamenteel zijn voor het vakantiegenot van de hele cruise als een wezenlijk punt beschouwd worden. Bij wijze van voorbeeld, zullen de volgende veranderingen niet als een “aanzienlijke wijziging van een wezenlijk punt” beschouwd worden: (i) een verandering van de vervoerders, tijdstippen en reisroutes van de vluchten, voor zover de vertrek- en aankomstdata dezelfde blijven en de Reiziger aan en van boord kan gaan op de tijdstippen die voor de cruise voorzien zijn, (ii) de vervanging van het schip in toepassing van artikel 5.4, (iii) een verandering van de vaarroute in toepassing van artikel 5.5, (iv) het toegewezen krijgen van een andere kajuit in toepassing van artikel 13, (v) een verandering van hotelaccommodatie voor zover het hotel van dezelfde categorie is, (vi) veranderingen in de programmatie van optredens of andere vorm van entertainment aan boord van het schip.5.2 Reizigers die op de hoogte worden gebracht van een wijziging van een wezenlijk bestanddeel of van een wijziging van de prijs met meer dan 10%, hebben het recht om af te zien van de overeenkomst, zonder bijkomende kosten, of om de wijziging van de overeenkomst te aanvaarden, die dan een deel zal worden van de overeenkomst, met opgave van de precieze omschrijving van de wijzigingen en hun invloed op de prijs. De Reiziger dient zijn beslissing schriftelijk mee te delen aan de Organisator (indien vereist via het reisbureau) binnen een termijn van twee werkdagen nadat hij geïnformeerd werd over de wijziging. Bij gebreke aan een tijdige mededeling zal de wijziging als aanvaard beschouwd worden.5.3 Indien de organisator, na het vertrek, om redenen die niet te wijten zijn aan de Reiziger, een wezenlijk bestanddeel van de diensten vervat in de overeenkomst niet kan aanbieden, zal hij alternatieve oplossingen aanbieden, die verenigbaar zijn met de technische en veiligheidsvereisten van de scheepvaart, zonder prijsverhoging voor de Reiziger. Indien de aangeboden diensten van mindere kwaliteit zijn dan de voorziene diensten, zal de Reiziger terugbetaald worden naar rato van de minwaarde. Indien het niet mogelijk is om een alternatieve oplossing te vinden, of de door de Organisator aangeboden oplossing wordt door de Reiziger geweigerd om ernstige, gerechtvaardigde en bewezen redenen, zal de Organisator zonder bijkomende kosten aan te rekenen een gelijkaardig transportmiddel ter beschikking stellen dan hetgeen aanvankelijk voorzien was, om de Reiziger naar zijn vertrekpunt of een ander overeengekomen punt terug te brengen, voor zover een dergelijke oplossing objectief gezien noodzakelijk is. De Organisator zal de Reiziger vergoeden voor de niet-gebruikte diensten.5.4 De Organisator heeft het recht om het geplande schip door een ander schip met dezelfde eigenschappen te vervangen, als dit vereist is om technische redenen verbonden aan de werking of de veiligheid van het schip.5.5 De Organisator, en de Kapitein van het schip namens haar, heeft het recht om de vaarroute van de cruise te wijzigen ten gevolge van overmacht of voor veiligheidsredenen verbonden aan het schip, de scheepvaart of de passagiers.5.3 Indien de organisator, na het vertrek, om redenen die niet te wijten zijn aan de Reiziger, een wezenlijk bestanddeel van de diensten vervat in de overeenkomst niet kan aanbieden, zal hij alternatieve oplossingen aanbieden, die verenigbaar zijn met de technische en veiligheidsvereisten van de scheepvaart, zonder prijsverhoging voor de Reiziger. Indien de aangeboden diensten van mindere kwaliteit zijn dan de voorziene diensten, zal de Reiziger terugbetaald worden naar rato van de minwaarde. Indien het niet mogelijk is om een alternatieve oplossing te vinden, of de door de Organisator aangeboden oplossing wordt door de Reiziger geweigerd om ernstige, gerechtvaardigde en bewezen redenen, zal de Organisator zonder bijkomende kosten aan te rekenen een gelijkaardig transportmiddel ter beschikking stellen dan hetgeen aanvankelijk voorzien was, om de Reiziger naar zijn vertrekpunt of een ander overeengekomen punt terug te brengen, voor zover een dergelijke oplossing objectief gezien noodzakelijk is. De Organisator zal de Reiziger vergoeden voor de niet-gebruikte diensten.5.4 De Organisator heeft het recht om het geplande schip door een ander schip met dezelfde eigenschappen te vervangen, als dit vereist is om technische redenen verbonden aan de werking of de veiligheid van het schip.5.5 De Organisator, en de Kapitein van het schip namens haar, heeft het recht om de vaarroute van de cruise te wijzigen ten gevolge van overmacht of voor veiligheidsredenen verbonden aan het schip, de scheepvaart of de passagiers. 6. Annulering door de klant 6.1 Behoudens indien anders aangegeven kan de Reiziger de overeenkomst enkel zonder betaling van een vergoeding opzeggen in geval dat hij op de hoogte wordt gebracht van een wijziging van een wezenlijk bestanddeel van de reis door de Organisator, in navolging van artikel 5.1 hierboven. In geval van uitoefening van deze opzeggingsmogelijkheid heeft de betrokken Reiziger het recht om gebruik te maken van een ander vakantiepakket of om terugbetaling te bekomen van voor het gedeelte van de prijs dat hij op het moment van de opzegging al betaald heeft. Het vakantiepakket waar de Reiziger gebruik van wenst te maken moet van een gelijke of hogere waarde zijn (maar zonder bijkomende kosten) dan het aanvankelijk voorziene vakantiepakket. Als de Organisator niet in staat is een vakantiepakket of een alternatief van een hogere waarde aan te bieden, heeft de Reiziger recht op terugbetaling van het verschil.6.2 De consument die de overeenkomst opzegt voor andere redenen dan deze voorzien in punt 6.1, is de bedragen vermeld in de volgende tabel verschuldigd aan de Organisator als percentage van de prijs van het vakantiepakket: DAGENVOOR VERTREK                WORLD TOUR CRUISES            ALLE ANDERE CRUISES                                                  EN GRAND CRUISE                  (met uitzondering van COMBINATIES “Value Price” promoties voozien in artikel 8)5 dagen of minder                       100%                                       100%Tussen 6 en 9 dagen                   100%                                       75%Tussen 10 en 14 dagen               75%                                         75%Tussen 15 en 29 dagen               50%                                         50%Tussen 30 en 44 dagen               50%                                         25%Tussen 45 en 59 dagen               50%                                         € 30 per persoonTussen 60 en 89 dagen               25%                                         € 30 per persoon90 dagen of meer                        15%                                         € 30 per persoon 6.3 Indien een annulering onder toepassing van een verzekeringspolis valt, moet de Organisator hier op hetzelfde moment als de verzekeraar van op de hoogte worden gebracht. Elk verschil tussen het bedrag dat door de Reiziger verschuldigd is op grond van bovenstaand artikel 6.2 en het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij wordt betaald, zal in ieder geval aangerekend worden aan de Reiziger.6.4 In geval van weigering om gebruik te maken van het luchtvervoer aangekocht met de cruise, zullen de sancties en andere clausules voorzien in de algemene voorwaarden van de luchtvervoerder en/of de vervoersovereenkomst toegepast worden. 7. Vervangingen 7.1 De Reiziger mag zich laten vervangen door een andere persoon, onder de volgende voorwaarden: a) de Organisator dient hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gebracht, tenminste 4 dagen voor de geplande vertrekdatum, en moet op dat moment de persoonlijke informatie van de betrokken vervangende persoon ontvangen, b) er zijn geen redenen met betrekking het paspoort, visa, gezondheidscertificaten, hotelaccommodatie, vervoersdiensten of andere redenen die het onmogelijk maken voor de vervangende persoon om gebruik te maken van het betreffende vakantiepakket, c) de persoon die de aanvankelijk voorziene Reiziger vervangt moet instaan voor de betaling aan de Organisator van de som die voorzien is in de brochure om de kosten van de vervangingsprocedure te dekken.7.2 In dergelijke gevallen moet de Reiziger in ieder geval een vergoeding van 30 EUR per persoon administratiekosten betalen. De Reiziger is hoofdelijk met de vervangende persoon gehouden tot betaling van het saldo van de prijs en het bedrag zoals voorzien in artikel 7.1 c) hierboven.7.3 Het vervoersticket is enkel overdraagbaar in geval van vervanging in de overeenkomst, in overeenstemming met de vorige artikels.7.4 Het recht op vervanging vermeld in de vorige paragrafen is onderworpen aan de uitsluitingen en de beperkingen voorzien in regels, zeker deze met betrekking tot veiligheid, die van toepassing zijn op de individuele diensten die het vakantiepakket uitmaken.7.4 Vervangingen die kenbaar worden gemaakt aan de Organisator na de tijdslimiet voorzien in artikel 7.1 zullen aanzien worden als een opzegging door de Reiziger en een nieuwe reservatie van de vervangende persoon, met de verplichting voor de opzeggende Reiziger om de bedragen voorzien in artikel 6.2 te betalen en voor de vervangende persoon om het volledige reisbedrag te betalen. 8. Promoties 8.1 Gedurende het jaar kan de Organisator bepaalde promoties aanbieden waarvan de prijs niet aangegeven staat in de brochure. Het is op voorhand niet geweten of en op welke wijze zulke promoties te koop zullen worden aangeboden. Om hierover informatie te bekomen wordt daarom aan de Reizigers aangeraden om hun reisagent of de website te raadplegen. Promoties zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden die anders zijn dan de voorwaarden aangegeven in de huidige algemene voorwaarden voor vakantiepakketten.8.2 “Value Price”: de Reiziger kan een categorie van kajuit kiezen, maar niet de nummer of de ligging ervan. De aankoop van de cruise dient bevestigd te worden op het moment van de reservatie. Indien de cruise wordt aangekocht met de “Value Price” promotie, zullen de volgende bepalingen verschillen:a) Paragraaf 3.1 en 3.5 worden vervangen door de volgende bepalingen:Op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt, moet een voorschot van 25% van de prijs betaald worden, en het saldo dient betaald te worden tenminste 30 dagen voorafgaand aan de vertrekdatum.Indien de overeenkomst gesloten wordt binnen de 30 dagen vóór vertrek, dient het volledige bedrag in één keer betaald te worden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien een betaling rechtsreeks online gebeurt, kan de Reiziger enkel met kredietkaart betalen.b) Paragraaf 6.2 wordt vervangen door het volgende:Indien de Reiziger afziet van de overeenkomst voor een cruise aangekocht via de “Value Price” formule, buiten de gevallen voorzien in artikel 6.1, zullen de volgende annuleringsvergoedingen van toepassing zijn: - 25% van de prijs van het vakantiepakket, indien aangekocht 45 dagen of meer vóór de vertrekdatum,- 75% van de prijs van het vakantiepakket, indien aangekocht tussen de 15 en 44 dagen vóór de vertrekdatum,- 100% van de prijs van het vakantiepakket, indien aangekocht tussen de 14 dagen of minder vóór de vertrekdatum. 9. Annulering door de Organisator 9.1 De organisator heeft het recht om het contract te verbreken om ernstige redenen waarvan de Reiziger onverwijld op de hoogte wordt gebracht. In het geval dat de Organisator vóór het vertrek de annulering van het vakantiepakket meedeelt aan de Reiziger, om een reden die niet toerekenbaar is aan deze laatste, zal hij de Reiziger indien mogelijk een vervangend vakantiepakket aanbieden. De Reiziger heeft het recht om gebruik te maken van deze vervangende reis of om terugbetaald te worden. Het vervangend vakantiepakket aangeboden door de Organisator dient van een gelijkaardige of hogere waarde te zijn dan het geannuleerde vakantiepakket. Indien de Organisator niet in staat is een vervangend vakantiepakket aan te bieden van gelijkaardige of hogere waarde, heeft de Reiziger recht op terugbetaling van het verschil.9.2 Indien de Organisator het vakantiepakket annuleert om een reden die niet toerekenbaar is aan de Reiziger, is deze laatste gerechtigd op een vergoeding voor het financieel verlies dat hij geleden heeft, behalve indien (i) de annulering van het contract het gevolg is van een geval van overmacht, i.e. ongewone en onvoorzienbare omstandigheden die buiten de controle ligt van de die ze inroept en waarvan de gevolgen niet vermeden konden worden zelfs mits alle redelijke zorg, (ii) toevalligheden / evenementen die niet te voorzien waren of niet konden worden vermeden, en/of (iii) in geval van het niet behalen van het vereiste aantal deelnemers voor de reis (indien door de Organisator niet later dan 20 dagen voor vertrek gemeld). 10. Verplichtingen van de Reizigers 10.1 De Reiziger dient te beschikken over een eigen individueel paspoort of een ander geldig document, op basis van zijn nationaliteit, voor alle landen vervat in de reisroute, evenals elk vereist reis- en transitvisum en gezondheidscertificaat. De informatie die in dit verband opgenomen wordt in de brochure heeft (behalve indien anders vermeld) betrekking op Reizigers die de nationaliteit hebben van het land waarin de brochure gepubliceerd wordt.10.2 De Reiziger dient zich verder op zulke manier te gedragen dat hij de veiligheid, de rust en het genot van de cruise voor andere reizigers niet in het gedrang brengt en dient zich te schikken naar de regels van normale zorg en voorzichtigheid, met naleving van alle regels die de Organisator uitvaardigt zowel als de regels en (administratieve) reglementering met betrekking tot de reis.10.3 De Reiziger mag geen handelswaar, levende dieren, wapens, munitie, explosieven of ontvlambare, toxische of gevaarlijke stoffen aan boord meenemen zonder de schriftelijke toestemming van de Organisator. Het is eveneens verboden om elektrisch materiaal met inbegrip van onder meer een strijkijzer, waterkoker, ketel, elektrische kooktoestellen, haardrogers of kachels mee aan boord te brengen of hiervan gebruik te maken in de kajuit.10.4 De Reiziger is aansprakelijk voor alle schade die de Organisator lijdt ten gevolge van de niet-naleving van voorgaande verplichtingen. In het bijzonder zal de Reiziger aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan het schip, zijn bekleding en uitrusting, voor schade veroorzaakt aan andere reizigers en derden, zowel als voor boetes, vergoedingen of kosten die ten laste van de Organisator worden gelegd, ten gevolge van de handelingen van de Reiziger, door havenautoriteiten, douaneambtenaren, gezondheidsautoriteiten en andere autoriteten van een land vervat in de cruise.10.5 De Reiziger heeft de verplichting om de Organisator te voorzien van alle documenten, informatie en elementen in zijn bezit dat nuttig zou kunnen zijn om het subrogatierecht van de Organisator (op basis van de laatste paragraaf van artikel 14 van onderhavige algemene voorwaarden) uit te oefenen met betrekking tot derden die verantwoordelijk zijn voor veroorzaakte schade. De Reiziger is aansprakelijk indien afbreuk wordt gedaan aan dit subrogatierecht.10.6 De Reiziger heeft de verplichting om de Organisator alle informatie over te maken die vereist is om haar verplichtingen op het vlak van veiligheid na te leven, in bijzonderheid deze voorzien in de Europese Richtlijn nr. 98/41/EG inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en de nationale implementatiewetgeving (voor Italië het Ministrieel Besluit van 13.10.1999) of gelijkaardige wetgeving. Het verzamelen van informatie (met inbegrip van afbeeldingen) en de verwerking hiervan zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de principes inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd door de Europese Richtlijn 95/46/EG en de overeenstemmende nationale implementatiewetgeving (voor Italië het Legislatief Decreet nr. 196 van 30.06.2003).10.7 De Reiziger heeft de verplichting om deel te nemen in de activiteiten (passagiersinstructies) en de noodoefeningen die de Organisator uitvoert aan boord van het schip. 11. Bevoegdheden van de Kapitein 11.1 De Kapitein van het schip heeft het recht om zonder loods te varen, om andere schepen in alle omstandigheden te helpen en op sleeptouw te nemen, om af te wijken van de normale vaarroute, om eender welke haven aan te doen (ongeacht of die op de vaarroute van het schip ligt of niet) en om de Reiziger en zijn bagage over te brengen op een ander schip om de reis verder te zetten.11.2 De Reiziger is onderworpen aan de disciplinaire bevoegdheden van de Kapitein van het schip voor wat betreft de veiligheid van het schip en het varen betreft. De Reiziger dient zich met name alle instructies en richtlijnen die aan boord worden uitgevaardigd te volgen, met inbegrip van de instructies en de noodoefeningen voorzien in bovenvermeld artikel 10.7. Als een Reiziger zich naar het oordeel van de Kapitein in een toestand bevindt die het hem niet toelaat de reis verder te zetten, of indien zijn toestand een gevaar betekent voor de gezondheid of de veiligheid van het schip, de bemanning of de andere passagiers, of indien zijn gedrag het genot van de cruise van de andere Reizigers in het gedrang brengt, heeft de Kapitein het recht om al naargelang de omstandigheden, (a) de Reiziger de toegang tot het schip te ontzeggen, (b) de Reiziger in een tussentijdse haven van boord te zetten, (c) de Reiziger te verhinderen om in een tussentijdse haven van boord te gaan, (d) de Reiziger weigeren toegang te verschaffen tot bepaalde zones van het schip of hem te verhinderen deel te nemen aan bepaalde activiteiten aan boord. Gelijkaardige maatregelen kunnen ook onafhankelijk door luchtvervoerders of andere dienstverstrekkers genomen worden, binnen het kader van de bevoegdheden die zij wettelijk of contractueel gezien hebben. Hieromtrent komt de Organisator geen enkele aansprakelijkheid toe.11.3 De Organisator en de Kapitein van het schip hebben het recht om ieder bevel of richtlijn uit te voeren dat wordt gegeven door regeringen en autoriteiten van eender welke staat of door personen die verklaren te handelen namens of met de toestemming van zulke regeringen of autoriteiten of iedere andere persoon die het recht heeft om zulke bevelen of richtlijnen uit te vaardigen op grond van de voorwaarden voor dekking van de verzekering voor het schip op het vlak van oorlogsrisico’s. Alle handelingen of nalaten van te handelen door de Kapitein in uitvoering of als gevolg van zulke bevelen of richtlijnen, zullen niet beschouwd worden als een niet-uitvoering van de overeenkomst. Het ontschepen van Reizigers en hun bagage, in toepassing van zulke bevelen of richtlijnen, ontheft de Organisator van elke vorm van aansprakelijkheid voor wat betreft de voortzetting van de reis of de repatriëring van de Reizigers. 12. Zekerheden en retentierecht De Organisator heeft het recht om de bagage of andere vermogensbestanddelen van de Reiziger als onderpand te gebruiken en onder zich te houden als tegoed voor de betaling van alle sommen die de Reiziger verschuldigd is voor goederen en diensten aangekocht aan boord. De Organisator heeft alzo het recht om deze bezittingen te verkopen zonder dat daarvoor de tussenkomst van het gerecht vereist is. 13. Verblijf aan boord of in hotels  13.1 De Organisator heeft het recht om de Reiziger in een andere dan de gereserveerde kajuit onder te brengen, voor zover dat deze van dezelfde of een hogere categorie is.13.2 Indien dit voorzien is in het kader van het vakantiepakket zal, bij gebreke aan officiële classificaties, de hotelaccommodatie bepaald worden aan de hand van criteria die redelijkerwijze vergelijkbaar zijn met deze van kracht in Nederland. 14. De verplichtingen van de Organisator  14.1 De Organisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben. De Organisator zal aansprakelijk zijn voor schade geleden door de Reizigers ten gevolge van een gehele of gedeeltelijke niet-naleving van deze verplichtingen, ongeacht de diensten uitgevoerd worden door de Organisator zelf of door de derde dienstverstrekkers. De Organisator zal niet aansprakelijk zijn indien de schade te wijten is aan de fout van de Reiziger (met inbegrip van initiatieven die deze laatste zelf ondernomen heeft in het kader van de uitoefening van toeristische diensten) of aan een fout van een derde die vreemd is aan de diensten vervat in het contract, aan toeval, aan overmacht zoals vermeld in artikel 9.2, of aan omstandigheden die de Organisator, met inachtname van de professionele zorg en toewijding, redelijkerwijze niet kon voorzien, voorkomen of oplossen. 14.2 Alle ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid, verweermiddelen en excepties die de Organisator op grond van het contract zelf kan aanvoeren, gelden eveneens voor alle individuele personen die werknemers, aangestelden, hulpkrachten, vertegenwoordigers, onderaannemers of medewerkers van welke aard dan ook zijn, of als dusdanig beschouwd kunnen worden, alsook voor de verzekeraars van de Organisator.14.3 De Organisator is niet aansprakelijk ten aanzien van de Reiziger voor de niet-uitvoering door het reisbureau of de tussenpersonen die tussenkwamen in de vorming van het contract, voor wat betreft de verplichtingen die aan hen zelf toekomen.14.4 De Organisator die de Reiziger vergoedt heeft van rechtswege een subrogatierecht ten belope van de rechten en vorderingen van deze Reiziger ten aanzien van derde partijen die als aansprakelijk beschouwd kunnen worden. 15. Beperking van aansprakelijkheid  15.1 De vergoeding waartoe de Organisator eventueel gehouden kan worden, ligt in ieder geval niet hoger dan de vergoeding en de beperkingen van een dergelijke vergoeding voorzien in de Europese Verordening nr. 392/2009 en in de nationale en internationale toepasselijke regelgeving met betrekking tot de dienstverlening waarbij de niet-uitvoering de schade bepaalt, waar deze van toepassing zijn. 15.2 In geval dat de Organisator eveneens de bouwer en/of de eigenaar en/of de bestuurder en/of de bevrachter is van het schip dat wordt gebruikt voor de cruise, zal de regelgeving met betrekking tot de beperking van de schuld voorzien in artikel 275 e.v. van de Italiaanse Navigatiecode van toepassing blijven of, in zoverre als van toepassing, de Europese Verordening 392/2009 en het Verdrag van Londen van 19.11.1976 en hun navolgende amenderingen.15.3 De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt of uitgesloten in overeenstemming met de Europese en Internationale Verordeningen, Verdragen en Overeenkomsten die van toepassing zijn op het vakantiepakket en de individuele diensten die daarin vervat zijn.15.4 In de mate dat de reiziger vergoedingen heeft kunnen vorderen in toepassing van een verzekeringspolis, is de Organisator niet aansprakelijk voor deze schade en dient hij niet in te staan voor vergoeding.15.5 Niettegenstaande het voorgaande, is de aansprakelijkheid van de Organisator voor schade anders dan lichamelijke schade ten gevolge van dood of lichamelijk schade van de Reiziger beperkt tot driemaal het bedrag van het contract, behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Organisator.15.6 Het recht van de Organisator om zijn aansprakelijkheid te beperken, zoals hierboven beschreven, is ook van toepassing op zijn personeel, zijn bestuurders, zijn vertegenwoordigers en/of andere dienstenverstrekkers die betrokken zijn. 16. Excursies aan land  16.1 Excursies worden beheerst door de algemene contractuele voorwaarden van de lokale ondernemer die de betreffende diensten levert en de toepasselijke nationale bepalingen. 16.2 De prijzen van de excursies die gepubliceerd staan in de brochure zijn niet vervat in het vakantiepakket, zijn zuiver indicatief en zijn onderhevig aan veranderingen. Tijden en reiswegen van alle excursies kunnen onderhevig zijn aan verandering als gevolg van externe omstandigheden (zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, stakingen, vertragingen in het vervoer,…) en als gevolg van de operationele noden van de dienstverstrekkers.16.3 In geval van een annulering van een excursie om technische redenen, overmacht of het niet-behalen van het minimum aantal deelnemers, zal Costa Cruises er op toezien dat er werk wordt gemaakt van terugbetaling van de Reizigers van de bedragen die ter beschikking gesteld worden door de lokale organisator van de excursies.16.4 Behoudens indien anders aangegeven worden excursies uitgevoerd met gebruik van voertuigen die niet specifiek uitgerust zijn voor gasten met motorische beperkingen. Op vraag van de klant kan Costa evenwel voorstellen voor excursies voorleggen die aan hun noden voldoen. Excursies die toegankelijk zijn voor gasten met licht motorische beperkingen zijn aangegeven met een speciaal symbool. Om deze reden raadt de Organisator aan dat gasten vóór de aankoop van het product zoveel als mogelijk informatie vergaren op het internet, in de brochure of door contact te nemen met een gratis telefoonnummer, om na te gaan of de excursies waarin zij geïnteresseerd zijn toegankelijk zijn voor gehandicapte personen of personen met een beperkte mobiliteit.16.5 Voor bepaalde soorten excursies kunnen specifieke voorwaarden, vereisten of regels van toepassing zijn, verbonden aan de specifieke eigenschappen van de excursie. 17. Luchtvervoer  17.1 Met de uitgifte door de luchtvervoerder van het vliegtuigticket, of een ander luchtvervoerbewijs, op naam van de Reiziger en de aanvaarding hiervan door de Reiziger, komt er een luchtvervoersovereenkomst tot stand tussen de Reiziger en de luchtvervoerder die het ticket heeft uitgegeven.17.2 Costa Cruises heeft niet de hoedanigheid of de rol van een luchtvervoerder met betrekking tot enige vorm van luchtvervoer. Deze hoedanigheid en rol is uitsluitend weggelegd voor de aangegeven luchtvervoerder (en/of zijn aangestelden of uitvoerders), waarbij voor alle risico’s en verwante aansprakelijkheden op geen enkele manier naar Costa Cruises kan verwezen worden, zelfs niet onrechtstreeks of via bemiddeling. De Reiziger dient zijn rechten op grond van de luchtvervoersovereenkomst en de regels die daarop van toepassing zijn (Verdrag van Montreal van 25.05.1999, Europese Verordening nr. 889/2002, nationale bepalingen), met inbegrip van het recht om een vergoeding te vorderen voor schade in geval van een overlijden of schade aan personen, doen gelden ten aanzien van de luchtvervoerder. De verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Verordening nr. 785/2004 vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder.17.3 Indien het juridisch geldige luchtvervoersticket niet gevoegd is in de documentatie die door Costa Cruises aan de Reiziger bezorgd wordt, dient de Reiziger dit rechtsreeks aan te vragen bij de vervoerder, die garandeert dat het bestaat, dat hij het louter om logistieke redenen in zijn kantoren bijhoudt en dat hij dit doet in overeenstemming met de geldende regelgeving. De vervoerder garandeert eveneens de onmiddellijke en onvoorwaardelijke beschikbaarheid hiervan, op zijn eigen kosten, voor de Reiziger en dit werd eveneens gegarandeerd aan Costa Cruises.17.4 De verplichtingen voorzien in de Europese Verordening nr. 261/2004 vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder, die handelt zoals voorzien in deze Verordening. Costa Cruises zal op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen, noch in zijn hoedanigheid van Organisator, noch in enige andere hoedanigheid. De Reiziger dient elke vordering die voortvloeit uit voormelde Europese Verordening nr. 261/2004 bijgevolg te richten ten aanzien van de uitvoerende luchtvervoerder. Bij het uitoefenen van de rechten uit de Europese Verordening nr. 261/2004 ten aanzien van de luchtvervoerder, moeten de Reizigers de criteria naleven om zoveel als mogelijk de mogelijkheid om het vakantiepakket als een geheel uit te voeren te vrijwaren en mogen zij geen afbreuk doen aan de rechten en mogelijkheden die de Organisator heeft op grond van onderhavige overeenkomst en de regelgeving die daarop van toepassing is.17.5 In de reisdocumentatie die aan de Reizigers wordt gezonden, zal Costa Cruises een overzicht van de vluchten voegen, met als enig doel het vergemakkelijken van de beschikbaarheid en kennis voor de passagier van de details in verband met hun vluchten. Het voegen van dit overzicht en/of waarschuwingen of informatie in verband met het luchtvervoer en de juridische en contractuele regels die daarop van toepassing zijn, gevoegd in de documentatie die aangeboden wordt door Costa Cruises geschiedt dus om informatieve redenen.17.6 Het gebruik van afbeeldingen, merken, logo’s en andere elementen die verband houden met Costa Cruises in de documentatie vermeld in artikel 17.5 is enkel ingegeven door typografische vereisten en kan niet beschouwd worden als een aanvulling en/of verbetering, zelfs niet als een stilzwijgende en/of gedeeltelijke verbetering van de bepalingen van dit artikel. 17.7 De algemene voorwaarden van de luchtvervoerder en/of de vervoersovereenkomsten regelen de voorwaarden voor annulering door de passagier en/of het niet-gebruik van het luchtvervoer. 18. Medische behandeling aan boord  18.1 De scheepsarts voorziet in bijstand van de Reizigers in zijn hoedanigheid van zelfstandige en niet als een werknemer van de Organisator. Het gebruik van de diensten van de scheepsarts is daarom vrijwillig en de Reizigers moeten zelf de daaraan verbonden vergoeding betalen.18.2 De beslissing van de scheepsarts met betrekking tot de geschiktheid van de Reiziger om aan boord van het schip te gaan en de cruise verder te zetten, is bindend en staat niet open voor enig rechtsmiddel. 19. Bewaring van waardevolle voorwerpen  Aan boord van het schip is er een safe beschikbaar voor de Reizigers. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geld, documenten, zekerheden, juwelen en andere waardevolle voorwerpen die niet in een safe bewaard worden. 20. Bijstandsverplichting  De verplichting van de Organisator om bijstand te verlenen aan de Reiziger is beperkt tot de zorgvuldige uitvoering van de diensten die vervat zijn in de overeenkomst en de verplichtingen die hij op grond van de wet moet naleven. 21. Klachten en aangiften  Op straffe van verval van de vordering, moet de Reiziger in geval van een klacht met betrekking tot de eventuele niet-nakoming van de verplichtingen in verband met de organisatie of uitvoering van de cruise deze schriftelijk overmaken aan de Organisator ten laatste binnen 1 maand na het einde van de reis. De Organisator zal een dergelijke vordering onmiddellijk en te goeder trouw onderzoeken en, waar mogelijk, de nodige inspanningen leveren om een snelle en correcte minnelijke regeling van de klacht te bewerkstelligen. 22. Verzekering voor annuleringen, bijstand, medische kosten en bagage  22.1 Bij het ondertekenen van het reservatieformulier, kan de Reiziger een verzekeringspolis die ten tijde van de reservatie wordt aangeboden afsluiten door het overeenstemmende bedrag te betalen. De Reiziger dient de Organisator op de hoogte te brengen van het sluiten van een andere polis met hetzelfde voorwerp, dezelfde voorwaarden en dezelfde maximaal verzekerde bedragen.22.2 De verzekeringsdekking is een rechtstreekse verhouding tussen de Reiziger en de verzekeringsmaatschappij en alle verplichtingen en aansprakelijkheden die gebaseerd zijn op deze verzekeringspolis vallen onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de Reiziger. 23. Garantiefonds  De Organisator heeft een insolvabiliteitsverzekering afgesloten, ter dekking van de volgende vragen van de Reizigers in geval van insolvabiliteit van de Organisator: a) terugbetaling van de reeds betaalde sommen, b) repatriëring in geval een reeds aangevatte reis.Verplichte vermelding: “Misdrijven in verband met prostitutie van minderjarigen en kinderpornografie zullen volgens de wettelijke bepalingen gestraft worden met gevangenisstraffen, zelfs indien dergelijke misdrijven in het buitenland werden verricht”. 24. Informatie in verband met het verwerken van persoonsgegevens  Krachtens art. 13 van het Italiaanse wetsdecreet nr. 196 van 30 juni 2003 betreffende de Italiaanse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna de 'Privacy Code'), deelt Costa Cruises mee dat de persoonsgegevens die de Reiziger tijdens de aankoop van het vakantiepakket overmaakte, of die ten gevolge van of ter gelegenheid van de cruise verkregen werden, verwerkt zullen worden in overeenstemming met de voormelde Privacy Code.De gegevens van de Reiziger zullen in papieren of in elektronische vorm verwerkt worden op een wijze dat de integriteit en de vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt, door gebruik van de meest ontwikkelde veiligheidsmiddelen, en dit met volgende doeleinden:a) het afsluiten, beheren en uitvoeren van contractuele betrekkingen tussen de Reiziger en Costa Cruises;b) doeleinden die te maken hebben met het nakomen van wettelijke verplichtingen, verordeningen, nationale en Europese reglementering of verplichtingen die voortvloeien uit voorschriften die door autoriteiten in het kader van hun wettelijke bevoegdheden worden uitgevaardigd;c) het op anonieme wijze uitwerken van statistieken en uitvoeren van marktstudies;d) het uitvoeren van initiatieven bedoeld om het reiscomfort te verzekeren en ontspanningsmogelijkheden van hoogstaande kwaliteit aan boord van de schepen te verzekeren (bv. feesten, het nemen van foto's en video’s, spelen, enz.);e) promotieactiviteiten door Costa Cruises en/of haar commerciële partners, waaronder digitale promotie (e-mail, sms, enz.) waarvoor de toestemming van de Reiziger nodig is, indien wettelijk vereist. De Reiziger heeft het recht om zijn toestemming op elk moment en zonder kosten te herroepen.De gegevens van de Reiziger mogen uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden worden medegedeeld aan de volgende doelgroepen:• ondernemingen die tot dezelfde groep van vennootschappen als Costa Cruises behoren;• individuele personen, ondernemingen, verenigingen of professionele kantoren en dienstverstrekkers bijstand en advies verlenen aan Costa Cruises;• personen waarvan het recht op toegang tot de gegevens erkend wordt door wettelijke bepalingen en een secundaire wetgeving of door voorschriften die door autoriteiten in het kader van hun wettelijke bevoegdheden worden uitgevaardigd, met inbegrip van de havenautoriteiten van de plaatsen van ontscheping.De gegevens kunnen eveneens bekend gemaakt worden aan intern personeel, die handelen als gegevensverwerkers en/of verwerkingsbeheerders, en aan externe partijen, die als gegevensverwerkingsbeheerders of – bewakers, en die aangesteld zijn door Costa Cruises om specifieke verwerkingshandelingen te stellen.De gegevens kunnen voor bovengenoemde doeleinden eveneens naar het buitenland naar derde ondernemingen worden verstuurd, binnen of buiten de Europese Unie, voor zover de bescherming voorzien in de Europese Richtlijn 95/46/EG en de nationale implementeringswetgeving nageleefd wordt.Het verschaffen van de gegevens is vereist voor de uitvoering van het contract. De gegevens die de Reiziger overmaakt kunnen eveneens gegevens bevatten die door de Privacy Code als “gevoelig” worden beschouwd. Dergelijke gegevens kunnen enkel verwerkt worden met de schriftelijke toestemming van de Reiziger, bij gebreke waaraan Costa Cruises mogelijk niet in staat zal zijn om aan haar contractuele verplichtingen of een gedeelte ervan te voldoen.Bovendien zal Costa Cruises met de toestemming van de Reiziger:i) via de post, e-mail, gsm, sms, fax of vaste lijn informatieve, publicitaire en/of promotionele informatie, kortingen, incentives, uitnodigingen en inzendingen voor prijsvragen aan de Reiziger kunnen toezenden; ii) activiteiten kunnen uitvoeren om persoonlijke profielen op te stellen (analyse van consumentenkeuzes met het oog op de ontwikkeling van algemene of persoonlijke marketingstrategieën); iii) de gegevens van de Reiziger kunnen bezorgen aan ondernemingen die deel uitmaken van de Costa Cruises groep en commerciële partners van Costa Cruises om hen informatie en publiciteit te laten verzenden. Voor wat betreft de foto’s en video’s die de fotografen op het schip maken en die helpen om de ervaring van de Reiziger onvergetelijk te maken, wenst Costa Cruises er aan te herinneren dat indien de Reziger niet wenst gefotografeerd of gefilmd te worden of niet wenst voor te komen op het Photo Shop-scherm, de Reiziger zich kan richten tot de Photo Shop met het verzoek dat de foto’s of afbeeldingen waarin hij figureert verwijderd worden. De foto’s en video’s die tijdens de cruise worden gemaakt, worden slechts voor een beperkte tijd bewaard. Costa Cruises wenst eveneens te informeren dat de Reiziger zijn rechten, zoals voorzien in de Privacy Code, op elk moment kan uitoefenen. Deze rechten omvatten het recht voor de Reiziger om van de gegevensbewaker een bevestiging te ontvangen van het bestaan van zijn persoonsgegevens, om geïnformeerd te worden over de oorsprong van de gegevens en het doel van de verwerking, om de verwijdering, de aanpassing in anonieme vorm of de blokkering van de met schending van de wetgeving bekomen gegevens te bekomen, om de gegevens up-to-date te brengen, te verbeteren of, indien gewenst, aan te vullen, om zich te verzetten tegen de verwerking om geldige redenen en zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor commerciële, promotionele en marketing doeleinden. De gegevensbewaker is Costa Cruises S.p.A., met zetel gevestigd te Piazza Piccapietra 48, Genoa, Italië. Een volledige up-to-date lijst van de gegevensbeheerders is beschikbaar om de voormelde maatschappelijke zetel van Costa Cruises.

Informatie Pakketreisen touroperator.pdf

Please choose your DREAMLINES website

AustraliëBraziliëDuitslandFrankrijkItaliëRuslandVerenigde Staten