Algemene voorwaarden

Neem contact met ons op!
Bel ons020 220 41 41
Stuur ons een e-mailMail ons
Neem contact op met onze expertsAdvies op maat van cruise consultants

Algemene voorwaarden

Dreamlines Netherlands BV (opvolgend DREAMLINES genoemd) is exploitant van de internetsite www.dreamlines.nl en bemiddelt tussen reisdiensten van verschillende dienstverleners. De volgende voorwaarden behandelen de contractuele betrekkingen tussen de reizigers en DREAMLINES als reisbemiddelaar. DREAMLINES wijst alle deelnemers en reizigers er nadrukkelijk op dat reisovereenkomsten niet met DREAMLINES, maar met de vermelde dienstverlener, rekening houdend met de algemene voorwaarden van de vermelde dienstverlener, tot stand komen. De algemene voorwaarden van de verschillende dienstverleners vindt u hier

Voor geschillen tussen Dreamlines en u als consument kunt u tevens gebruik maken van het Online Dispute Resolution Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/, dat door de Europese Commissie ter beschikking wordt gesteld. Er wordt met DREAMLINES slechts een bemiddelingsovereenkomst opgesteld.

Om die reden gelden de volgende voorwaarden uitsluitend voor onze bemiddelingsdienst en hebben generlei invloed op de voorwaarden, die van toepassing zijn op de bemiddelde reizen.

De algemene bedrijfsvoorwaarden van de desbetreffende touroperator noemen de aanvrager van de reis en de melding van de reservering. Deze moeten door de aanvrager van de reis ook in naam van alle reisdeelnemers expliciet bevestigd worden. In het kader van de aangeboden diensten wordt de keuze voor het afsluiten van een reisovereenkomst en het informeren naar relevante vragen hierover uitdrukkelijk aan de deelnemer/reiziger overgelaten, zover deze vragen over de van DREAMLINES bepaalde en meegedeelde informatie gaan.

 

1. Boeking

Een opdracht aan DREAMLINES voor het regelen van een vervoersdienst of andere toeristisch gerelateerde prestatie vindt plaats door gebruik te maken van een van de websites van een DREAMLINES partner of door middel van de eigen geëxploiteerde website dreamlines.nl. De klant vraagt als eerste stap binnen het proces een vrijblijvend aanbod aan. Wanneer het aanbod wordt geaccepteerd, dan kan de boeking door de klant schriftelijk, mondeling of online plaatsvinden. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand, wanneer DREAMLINES of de touroperator de klant schriftelijk, telefonisch of per e-mail een boekingsbevestiging stuurt. Bij een annulering kunnen er voor de klant annuleringskosten in rekening worden gebracht. De contractuele verplichtingen voor DREAMLINES zijn, zoals vermeld in de overeenkomst, het bemiddelen van de geboekte vervoersdienst respectievelijk de individuele toeristische dienstverlening. Het verrichten van de geboekte dienst is geen onderdeel van de verplichtingen van DREAMLINES, maar valt onder de verplichtingen van de desbetreffende touroperator. Wij willen u erover informeren dat de tekst in de overeenkomst na het afsluiten van de desbetreffende overeenkomst niet automatisch opgeslagen wordt. Wij raden u daarom aan, de tekst in de overeenkomst bij het boeken op te slaan.

 

2. Betaling

2.1 Betalingsverzoeken worden bij de boekingsbevestiging/rekening van de organisator vermeld. De betaling vindt plaats als de touroperator of DREAMLINES via overschrijving of betaling met creditcard het bedrag ontvangt. Door een op tijd doorgevoerde betaling wordt gegarandeerd dat de reiziger zijn/haar reisdocument op tijd voor vertrek in ontvangst kan nemen.

2.2 Bij rechtstreekse betalingen aan DREAMLINES is een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag vereist. De hoogte van deze aanbetaling is gebaseerd op de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van de touroperator. Als deze algemene voorwaarden geen hogere percentages reguleren, bedraagt de aanbetaling 20% van het totaalbedrag. Dit bedrag dient te worden betaald bij ontvangst van de boekingsbevestiging. Het bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn betaald. Voor reserveringen op die op een kortere termijn dan 6 weken voor vertrek zijn gemaakt, dient het totale bedrag direct te worden betaald. Mocht een afschrijving niet mogelijk zijn, dan kan DREAMLINES verwerkingskosten in rekening brengen van €9,50 euro.

2.3 Verklaart de touroperator, dat hij de reisaanvraag niet kan aanvaarden, dan kan er geen eis tot schadevergoeding van de klanten bij DREAMLINES ingediend worden.

 

3. Diensten van de aanbieder

De omvang van de contractuele diensten berust zich op het referentiekader van de touroperator respectievelijk andere aanbieders van diensten waarnaar wordt verwezen in de reisbevestiging. DREAMLINES is niet verplicht om onderzoek te doen naar verstrekte informatie door de reisorganisator respectievelijk andere aanbieders van diensten, en kan door deelnemers/reizigers niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de door de verdragspartner opgegeven specificaties. DREAMLINES kan door klanten ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schrijffouten, drukfouten en rekenfouten met betrekking tot online aanbiedingen. DREAMLINES wijst u erop dat de automatisch verzonden e-mail, welke direct na het boeken wordt verzonden naar het door de aanvrager opgegeven e-mailadres, geen boekingsbevestiging is, maar slechts dient als een controle van de opgegeven gegevens.

 

4. Dienst- en prijsveranderingen

4.1 Veranderingen of afwijkingen in afzonderlijke reisdiensten van de afgesproken inhoud in de reisovereenkomst, die na het afsluiten van de overeenkomst van belang worden en door de touroperator niet tegen goed vertrouwen in zijn aangepast, zijn alleen toegestaan, wanneer de veranderingen en afwijkingen niet belangrijk zijn en het algemene karakter van de geboekte reis niet beïnvloeden.

4.2 Eventuele aanspraak op garantie blijft onaangetast, voor zover de veranderende diensten gebreken/fouten vertonen.

4.3 Voor de aanduiding van kortingen gebruikt Dreamlines zogenoemde actieprijzen. Bij actieprijzen gaat het om de catalogusprijs van de betreffende touroperator. Kortingen worden bepaald op basis van de dagelijks bijgewerkte prijzen van de touroperator. Een update hiervoor verschijnt een keer per dag op onze website. De meest actuele prijzen kunt u opvragen bij ons service team door te bellen naar het telefoonnummer 020 220 41 41.

5. Terugtrekking door klanten, omboeken en vervangingen

5.1 Iedere deelnemer kan zich te allen tijde voor aanvang van de geboekte reis terugtrekken. Alle annuleringskosten worden geregeld volgens de algemene voorwaarden van de desbetreffende touroperators respectievelijk de verzekeraar. Toonaangevend is de schriftelijke opzegging. Annuleringen en omboekingen kunnen via DREAMLINES of direct met de touroperator afgewikkeld worden.

5.2 De reden van annulering is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de desbetreffende touroperator.

5.3 Worden er op basis van de wensen van de klant na de boeking van de reis voor een datum, die binnen de geldigheidsduur van de aanbesteding ligt, veranderingen opgenomen (omboeking), dan kan de touroperator boekingskosten per reiziger rekenen. De omboeking van een besproken dienst kan meestal alleen doorgevoerd worden na annulering en gelijk daarop volgende sluiting van een nieuwe reisovereenkomst, zolang de dienstverlener de klanten geen andere gunstigere mogelijkheid aanbiedt. De annuleringskosten worden in de tariefbeschrijvingen van het betreffende aanbod en de betreffende dienstverlener genoemd. Gedeeltelijke terugbetalingen voor het niet vertrekken van vluchten bij vliegreizen zijn uitgesloten.

 

6. Niet opgeëiste diensten
Eist de reizende enkele reisdiensten als gevolg van voortijdig vertrek of andere dwingende redenen niet op, dan is de touroperator of dienstverlener niet verplicht de reissom te vergoeden. Wij raden u aan een passende reisverzekering af te sluiten.

 

7. Reisdocumenten
Pas na betaling van de volledige reissom worden alle reisdocumenten door de touroperator aan de klant verzonden. Dit kan plaatsvinden per e-mail, aan het bij de boeking doorgegeven e-mailadres, of per post, dit verschilt per touroperator. Bij last-minute boekingen voor vluchten worden de reisdocumenten afgegeven bij de juiste luchthaven. Eventuele extra incasso- of transactiekosten zijn voor de reiziger. De kosten voor dergelijke transacties bedragen in de regel circa 5,- tot 25,- euro per persoon.

 

8. Verzekeringen
Een reisverzekering is niet bij de reissom inbegrepen. DREAMLINES adviseert alle reizigers een reisverzekering af te sluiten, bijzonder belangrijk zijn een annuleringsverzekering, ongevallenverzekering en een ziektekostenverzekering die dekt in het buitenland.

 

9. Paspoorten, visa, tol, valuta’s en gezondheidsvoorschriften

9.1 Elke deelnemer/reiziger is in principe zelf verantwoordelijk dat er voor zijn persoon aan de reisvoorwaarden van de reis voldaan is en dat er aan de wettelijke bepalingen voldaan is – in het bijzonder het betreden van een land en het verlaten ervan, gezondheidsvoorschriften, paspoort-, deviezen, tol- en visavoorschriften. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van alle benodigde reisdocumenten. Alle schade die voortkomt uit het niet nakomen van deze voorschriften zal de reiziger worden toegerekend, ook wanneer deze voorschriften na de boeking veranderd worden.

9.2 In het kader van onze wettelijke verplichting tot het verschaffen van informatie, geeft DREAMLINES antwoorden op vragen over paragraaf 9.1, maar kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. DREAMLINES benadrukt dat de bestemmingen ten alle tijde door de instanties gewijzigd kunnen worden. De deelnemer wordt daarom aangeraden, zelf bij de betreffende vestigingen en instellingen informatie op te vragen. Uitgebreide en actuele informatie vindt u op de websites van de zelfstandige vestigingen (Buitenlandse Zaken).

 

10. Aansprakelijkheidsbeperkingen

10.1 De voorziening van diensten, waarvoor de betrokken dienstverlener verantwoordelijk is, is geen onderdeel van de met de DREAMLINES bestaande overeenkomst. Hiervoor kan alleen de desbetreffende touroperator of dienstverlener aansprakelijk gesteld worden; het aansprakelijk stellen van DREAMLINES voor de van dienstverleners te verlenen diensten is niet mogelijk. Informatie over bemiddelde reizen en andere toeristische diensten verschaft door DREAMLINES zijn uitsluitend gebaseerd op informatie van de verantwoordelijke dienstverlener. DREAMLINES verstrekt hierover geen garantie tegenover de deelnemende reiziger.

10.2 Voor ontstane schade wegens schending van contractuele of precontractuele plichten is DREAMLINES alleen maar aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid. Deze beperking geldt niet voor a) schending van essentiële contractuele verplichtingen of b) aansprakelijkheid wegens garantie of c) schade aan personen, gezondheid of met de dood als gevolg van de schade.

10.3 In geval van schending van het contract vanwege nalatigheid van Dreamlines, wordt het verdrag nietig verklaard en is de aansprakelijkheid beperkt tot typische en voorspelbare schade. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs van de dienst.

10.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en agenten van DREAMLINES.

10.5 Verjaring – de verjaring is onderworpen aan de wettelijke bepalingen.

 

11.Overdrachtsverbod
De overdracht van aanspraken tegen DREAMLINES van een deelnemer aan derden, ook aan echtgenoten of andere familieleden, is uitgesloten. Dit betreft zowel de aanspraken uit de overeenkomst en in samenhang met deze, daarnaast vanwege onrechtmatige daden. Ook het nemen van juridische stappen op basis van de hiervoor genoemde aanspraken van de deelnemer door derden onder eigen naam is ontoelaatbaar. Het overdragen van aanspraken van klanten tegen de touroperator blijft onaangetast, voor zover de algemene voorwaarden van de touroperator niet iets anders aangeven.

 

12. Privacy

12.1 DREAMLINES wil graag uw persoonlijke gegevens beschermen en verplicht zichzelf daarom om persoonlijke gegevens, daarmee wordt bedoeld alle verzamelde gegevens, die bij de boeking, registratie en bij het gebruik van DREAMLINES diensten van toepassing zijn op de desbetreffende klant verwerkt en opgeslagen worden, uitsluitend voor de afwikkeling van de in samenwerking met DREAMLINES tot stand zijn gekomen overeenkomsten en voor klantenbinding. DREAMLINES mag dergelijke persoonlijke klantgegevens communiceren met rederijen, luchtvaartmaatschappijen aanbieders van vervoersdiensten, hotelexploitanten en reisverzekeraars, die deze gegevens enkel gebruiken voor de uitvoering en verwerking van contracten die zijn gesloten in samenwerking met DREAMLINES. DREAMLINES is verplicht de klantgegevens niet aan andere derden te verstrekken mits hiervoor geen wettelijke of officiële verplichting bestaat.

12.2 DREAMLINES streeft ernaar om haar service voortdurend te verbeteren en haar aanbod uit te breiden. Dit is alleen mogelijk met behulp van de klant. Daarom geeft de klant ons in zijn of haar naam, en mogelijk in vertegenwoordig van de overige reisdeelnemers, de toestemming om hem en/of de deelnemers per e-mail te contacteren om te informeren over nieuwe aanbiedingen en diensten en om de klant de service van DREAMLINES te laten beoordelen. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te versturen naar: [email protected]

13. Bevoegde rechtbank

De overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Bij geschillen kan DREAMLINES alleen aangeklaagd worden op haar terrein. Voor klachten van DREAMLINES tegen de reiziger/aanvrager is de woonplaats toonaangevend, tenzij de klacht van DREAMLINES zich richt tegen de bij het handelsregister ingeschreven zakenman of personen zonder algemene bevoegde rechtbank in Nederland of personen, die na sluiting van de overeenkomst hun woonplaats of verblijfsplaats verplaatst hebben naar het buitenland of wanneer hun woonplaats of verblijfsplaats op het moment van de klacht onbekend is. In al deze gevallen is de locatie van de vestiging van DREAMLINES leidend. Update: maart 2016