Akkoord
De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op reisovereenkomsten, die u, hierna „u“ genoemd, afsluit met DREAMLINES Netherlands B.V., Margriet Toren, Haaksbergweg 75, 1101 BR Amsterdam als reisorganisator, hierna „we“/“ons“ genoemd.

1. Reisovereenkomst
1.1 Na uw aanvraag zal Dreamlines u een vrijblijvend reisvoorstel toesturen. Door u hiervoor aan te melden met de boekingsbevestiging doet u een bindende aanvaarding voor de totstandkoming van een reisovereenkomst voor tien (10) dagen. De aanmelding kan schriftelijk, telefonisch, mondeling, per e-mail of via de computer worden gedaan (offerte). 1.2 Wij bevestigen de ontvangst van de boeking, maar dit is nog geen aanvaarding van uw aanvraag door ons. 1.3 De reisovereenkomst komt tot stand na ontvangst van onze boekingsbevestiging (sluiting van de overeenkomst). 1.4 Als de boekingsbevestiging afwijkt van de ingediende boeking, dan is dit een afwijzing van uw aanvaarding, gecombineerd met een nieuw bindend aanbod waaraan we tien (10) dagen zijn gebonden (tegenaanbod). De reisovereenkomst wordt gesloten op basis van dit tegenaanbod, als u dit expliciet/stilzwijgend aanvaardt. Schijnbare schrijffouten/overdrachtsfouten vormen geen aanleiding voor een tegenaanbod. 1.5 Derden hebben niet het recht om met u in onze naam bijkomende afspraken/toezeggingen te maken/te bevestigen. Als wij geen expliciete verwijzing naar uw meegedeelde wensen doen, betekent dit dat we niet kunnen beloven/verzekeren dat al uw wensen worden vervuld. Ook bijkomende, mondelinge afspraken met onze medewerkers worden voor ons pas bindend nadat we ze expliciet schriftelijk hebben bevestigd. 1.6 De omvang van de contractuele diensten vloeit voort uit uw aanvaarding en de boekingsbevestiging die we naar u hebben verstuurd. Andere brochures, met name van dienstverleners (bv. rederijen / luchtvaartmaatschappijen) of andere reclameclaims zijn niet relevant. 1.7 Wij willen u erop wijzen dat voor reisovereenkomsten, aanvullend op deze algemene voorwaarden, ook eventuele richtlijnen van andere betrokken dienstverleners in acht moeten worden genomen. Zo zijn o.a. beperkingen op vrachtvrije bagage en handbagage op vluchten afhankelijk van de betreffende luchtvaartmaatschappij en rederijen kunnen het vervoer van personen met bepaalde gezondheidsbeperkingen of met bepaalde nationaliteiten weigeren. Met uw boeking erkent u ook de respectievelijke richtlijnen van de dienstverleners voor de reis die u hebt geboekt. Op de daadwerkelijke reisovereenkomst (in het bijzonder boeking/betaling/eventuele omboeking/annulering) zijn uitsluitend onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 1.8 Als u niet beschikt over onze relevante verkoopvoorwaarden of die van de dienstverleners bij een telefonische boeking, wordt u tijdens het telefoongesprek op de hoogte gebracht van de betreffende voorwaarden op onze website en hun geldigheid voor de gevraagde reis; de voorwaarden zullen op verzoek naar u worden opgestuurd. 1.9 Het is uw verantwoordelijkheid om onze boekingsbevestiging onmiddellijk, bij voorkeur op de dag van ontvangst, te controleren en ons meteen op de hoogte te brengen van eventuele fouten/afwijkingen. Indien u na ontvangst van de boekingsbevestiging onverwachts de reisdocumenten ten minste zeven (7) dagen voor vertrek nog niet hebt ontvangen, bent u verplicht om onmiddellijk met ons contact op te nemen.

2. Omboekingen, dienst- en prijswijzigingen
2.1 Als op uw verzoek na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen op vlak van aantal reizigers, datum, bestemming, duur, accommodatie, vervoer of een/meerdere dienstverleners tot 90 dagen voor vertrek gewenst zijn (omboekingsverzoek), zijn wij niet verplicht om dergelijke omboekingswensen te aanvaarden of te realiseren. Indien we uw omboekingswens aanvaarden (omboeking), hebben we het recht om per reisdeelnemer een bedrag van 50,- EUR aan te rekenen. Als deze servicekosten hoger zijn, zullen we uw toestemming vragen voor de omboeking. Als de omboeking ertoe leidt dat de reistarieven hoger worden voor de medereizigers die u hebt geregistreerd, dan moet u het betreffende prijsverschil meteen betalen. 2.2 Omboekingsverzoeken, die u minder dan 90 dagen voor uw geboekte reis meedeelt, worden behandeld als een annulering door u volgens clausule 4, gevolgd door een verzoek om een nieuw contract af te sluiten en aldus te verrekenen met de annuleringskosten die van toepassing zijn. 2.3 We hebben het recht om individuele diensten te wijzigen na het sluiten van de overeenkomst, voor zover dit te goeder trouw gebeurt en niet naar willekeur. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen van overmacht, waarbij het reisplan wordt gewijzigd in het belang van de veiligheid van alle betrokken reizigers of wanneer individuele havens niet worden aangedaan, bij een verandering van een vervoersmaatschappij of de aankomst- en vertrektijden. In elk geval zullen we u zo snel mogelijk informeren over dergelijke wijzigingen. Dergelijke dienstwijzigingen geven u alleen recht op een gratis omboeking, een gratis annulering of een prijsvermindering, als de reis een aanzienlijke verandering ondergaat. U bent verplicht om deze rechten onmiddellijk na ontvangst van de mededeling schriftelijk bij ons te doen gelden. 2.4 We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen, om zo een eventuele stijging van de vervoerskosten of heffingen voor bepaalde diensten zoals haven/luchthaventarieven of wisselkoerswijzigingen te dekken. Een prijsverhoging is slechts geldig tot de 21e dag vóór de overeengekomen vertrekdatum, indien er meer dan vier (4) maanden zijn tussen het sluiten van de overeenkomst en het vertrek en de omstandigheden die tot de verhoging hebben geleid zich niet vóór de sluiting van de overeenkomst voordeden en door ons niet te voorzien waren. Als een prijsverhoging van een vervoersmaatschappij enkel en alleen te maken heeft met een zitplaats, kunnen we u in elk geval vragen om een hogere prijs te betalen. Overigens worden de extra vervoerskosten die de vervoersmaatschappij per vervoermiddel aanrekent, gedeeld door het aantal zitplaatsen van het overeengekomen vervoermiddel. De overeenkomende, hogere prijs voor de individuele zitplaats, kunnen we na het sluiten van de overeenkomst eveneens van u verlangen.

3. Betalingsvoorwaarden
3.1 Met ontvangst van de schriftelijke boekingsbevestiging en de overhandiging van het garantiebewijs, dient u 30% van de reissom te betalen, voor zover niets anders werd overeengekomen vóór het sluiten van de overeenkomst. In objectief gerechtvaardigde, individuele gevallen kan de aanbetaling hoger zijn, als we reeds aanzienlijke voorafgaande diensten moeten leveren bij de boekingsbevestiging, bv. voor de vereiste onmiddellijke uitgifte van vliegtickets. De resterende betaling dient uiterlijk 42 dagen voor vertrek zonder herhaalde aanvraag door u te worden gedaan. 3.2 Een reisregistratie vanaf 42 dagen voor vertrek wordt alleen aanvaard op voorwaarde dat de volledige reissom onmiddellijk wordt betaald na ontvangst van de boekingsbevestiging en het garantiebewijs en dat de betaling bij registratie wordt gegarandeerd door directe overschrijving of creditcardbetaling. 3.3 Als de aanbetaling of de resterende betaling niet tijdig worden ontvangen en als dit zelfs niet gebeurd na verzoek om dit binnen een bepaald termijn te doen, hebben we het recht om de overeenkomst op te zeggen en de opzeggingskosten (annuleringskosten) volgens clausule 4.3 te doen gelden. 3.4 Op speciale groepstarieven kunnen speciale aanbetalingsvoorwaarden van toepassing zijn; deze worden in de betreffende offertes/reisbevestigingen vermeld.

4. Annulering door u
4.1 Op elk moment voor aanvang van uw geboekte reis kunt u de overeenkomst opzeggen onder de voorwaarden die u heeftt aanvaard bij de boeking (annulering). De annulering moet schriftelijk worden gedaan. Bepalend is de ontvangst van de annulering. Een annulering kan eventueel annuleringskosten met zich meebrengen. Voor zover het tijdstip van ontvangst bepalend is, wordt hiervoor rekening gehouden met kantooruren, ma-vr, 9.00-18.00 uur. Elke annulering die buiten deze uren wordt ontvangen, wordt behandeld alsof deze op de volgende werkdag is ontvangen. Niet-betaling van de (gedeeltelijke) reissom tot op de dag van vertrek wordt door ons eveneens als een annulering beschouwd. 4.2 In het geval van een annulering bent u verplicht om op verzoek reeds afgegeven reisdocumenten terug te geven. Als u aan u reeds overhandigde vliegtickets, treinkaarten, boottickets of hotelvouchers niet teruggeeft, hebben wij het recht om de volledig reissom te verlangen. 4.3 In het geval van een annulering vervalt onze claim op de reissom en hebben we recht op een redelijke vergoeding voor onze diensten en uitgaven, rekening houdend met de kosten die normaal gesproken worden bespaard en de opbrengst die normaal gesproken kan worden behaald door de desbetreffende diensten op andere wijze aan te wenden (annuleringskosten). Onder deze voorwaarden hebben wij het recht om een forfaitair bedrag te verlangen, dat zoals hieronder wordt berekend, rekening houdend met aanbetalingen en gedeeltelijke betalingen:
tot 90 dagen voor vertrek (DvV) 30% van de totale reissom (TRS) , maar minimaal EUR 50,-;
van 89-61 DvV 50% van de TRS;
van 60-31 DvV 65% van de TRS;
van 30-15 DvV 75% van de TRS;
van 14-04 DvV 90% van de TRS; en
vanaf de derde (3) DvV 95% van de TRS.
We behouden ons het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten als schadevergoeding terug te vragen. 4.4 Bij een gedeeltelijke annulering voor een medereiziger in een pakket hebben wij recht op een forfaitaire vergoeding van 95% van de reissom die op deze medereiziger van toepassing is. Als de werkelijke kosten lager liggen, zullen we ernaar streven om naar redelijk oordeel een lagere vergoeding te bepalen. 4.5 Kosten zoals creditcardkosten, telefoon- of verwerkingskosten alsmede de door ons aan een verzekeraar betaalde verzekeringspremies kunnen in het geval van een reisannulering niet worden vergoed. 4.6 Het staat u vrij om aan te tonen dat de vergoeding helemaal niet redelijk is of lager is ten opzichte van de uit de geannuleerde reis voortvloeiende kosten. 4.7 De bovenstaande bepalingen hebben geen invloed op uw recht om een plaatsvervangende derde te kiezen voor de reis, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. We kunnen bezwaar maken tegen de in de plaats stelling, als deze derde niet voldoet aan de specifieke reisvoorwaarden of als dit in strijd is met wettelijke voorschriften of verordeningen van overheidswege. In geval van een dergelijke in de plaats stelling zijn u en deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de actuele reissom en de extra kosten die ontstaan doordat u zich laat vervangen door een derde.

5. Opzegging door ons
5.1 In bepaalde gevallen hebben we het recht om een reisovereenkomst op te zeggen. Dit is het geval als (1) het minimum aantal deelnemers voor een reis, zoals vermeld als voorwaarde in de reisbeschrijving, niet wordt bereikt, (2) de uitvoering van een reis voor ons niet draagbaar is mits benutting van alle mogelijke middelen, omdat het reserveringsvolume voor deze reis zo klein is dat de reisgerelateerde kosten die we maken niet kunnen worden gedekt of (3) als u door uw gedrag de reis zodanig verstoort of dat u zich gedraagt op een manier die in strijd is met de overeenkomst, waardoor de onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst gerechtvaardigd is. 5.2 Bij de eerste twee redenen is annulering slechts 30 dagen voor vertrek mogelijk, bij de derde reden is opzegging op elk moment mogelijk. Als we de overeenkomst opzeggen wegens uw gedrag, behouden we het recht op voldoening van de reissom, maar moeten we hierop echter de waarde van de bespaarde kosten in mindering brengen, evenals de voordelen die we verkrijgen uit een andere aanwending van de niet-gebruikte diensten, met inbegrip van de door de dienstverleners gecrediteerde bedragen.

6. Beëindiging van de overeenkomst wegens buitengewone omstandigheden
6.1 Zowel u als wij kunnen de reis op elk moment beëindigen, indien de uitvoering van de reis als gevolg van overmacht (1) voor vertrek of (2) na vertrek aanzienlijk wordt bemoeilijkt, bedreigd of verstoord. In het eerste geval krijgt u de reissom terugbetaald, als wij u geen gelijkwaardige, alternatieve aanbieding voorstellen, die u kunt aanvaarden. In het tweede geval kunnen we een redelijke vergoeding voor reeds verrichte of nog te verrichten diensten verlangen. 6.2 Extra kosten voor het terugvervoer worden tussen ons en u gedeeld, terwijl u alle overige extra kosten draagt. Reiswaarschuwingen door het Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken rechtvaardigen het weerlegbare vermoeden van het bestaan van een algemeen gevaar door overmacht. Arbeidsconflicten worden eveneens als gevallen van overmacht behandeld.

7. Reisverzekeringen
Tenzij anders vermeld, zijn de reisprijzen exclusief een reisverzekering. Als wij als tussenpersoon fungeren bij de totstandkoming van een reisverzekering, wordt de verzekeringsovereenkomst uitsluitend tussen u en de verzekeringsmaatschappij gesloten, in overeenstemming met de relevante verzekeringsvoorwaarden.

8. Voorschriften betreffende paspoort, visum en gezondheid
U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften voor uw geboekte reis, zoals paspoort, visum, inenting en andere gezondheidsvoorschriften, alsook de douane- en deviezenvoorschriften. Alle nadelen die u of de medereizigers die u hebt geregistreerd, ondervinden door de niet-naleving van deze voorschriften, zijn voor uw rekening, tenzij we u niet voldoende of verkeerd hebben geïnformeerd. Onze informatie over visum, in- en uitreisbepalingen en douanevoorschriften is van toepassing op de burgers van het land waarin we onze hoofdzetel hebben. Reizigers met een andere nationaliteit kunnen dergelijke informatie bij hun consulaat/ambassade opvragen. 9. Garantie
9.1 Indien de reis niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, kunt u van ons hulp en bijstand verlangen, indien u ons of de door ons opgegeven instantie hiervan onmiddellijk in kennis stelt. Indien u het nalaat om een tekortkoming te melden, verliest u uw recht op prijsvermindering en opzegging. 9.2 Voor zolang er geen hulp of bijstand wordt verleend voor een reis die niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, kunt u een overeenkomstige vermindering van de reissom eisen (vermindering). 9.3 Opzegging van de overeenkomst is alleen toegestaan, wanneer we een redelijke, door u bepaalde termijn laten verstrijken, zonder hulp of bijstand te bieden en waarbij de tekortkoming de reis aanzienlijk verstoort. Het is niet nodig om een termijn vast te stellen, als het voor ons schijnbaar onmogelijk is om hulp of bijstand te bieden, we het weigeren of als een stopzetting door een bijzonder belang aan uw kant is gerechtvaardigd. Wij mogen ook weigeren om hulp of bijstand te bieden, als dit kosten en moeite vereist die niet in verhouding liggen. Wij mogen ook een oplossing bieden door een gelijkwaardige tegemoetkoming te verstrekken. In het geval van opzegging van de overeenkomst, bent u ons het deel van de reissom verschuldigd, voor zover deze diensten voor u van belang waren. Voor het verkrijgen van bewijzen, dient u in zo’n geval de overeenkomst schriftelijk stop te zetten. 9.4 Onverminderd een vermindering of stopzetting kunt u een schadevergoeding verlangen wegens niet-naleving van de overeenkomst. Doorgaans is dit echter alleen het geval, wanneer de tekortkoming zo aanzienlijk is, dat een vermindering van de reissom met minstens 50% is gerechtvaardigd. Schadevergoeding wegens niet-naleving is uitgesloten, als we niet verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming. 9.5 Onze reisleiding is in geen enkel geval bevoegd, om claims tegenover ons te erkennen met juridische gevolgen. 10. Plicht tot medewerking
10.1 In het geval van gebreken of tekortkomingen, bent u om binnen het kader van de wettelijke voorschriften verplicht om mee te werken aan de voorkoming of beperking van eventuele schade. Elke reiziger is zelf verantwoordelijk voor zijn rit naar de luchthaven van vertrek, tenzij een vertraging te wijten is aan een opzettelijke fout of een grove nalatigheid van ons. U moet ervoor zorgen dat uw contactgegevens, die u bij de boeking hebt doorgegeven, in het bijzonder uw telefoonnummer en e-mailadres, tijdens de laatste drie (3) dagen voor de reis en tijdens de reis bereikbaar zijn. 10.2 Als er bij de vluchten bagage zou verloren gaan / beschadigd worden, moet u ter plaatse een schadeclaim (P.I.R.) binnen zeven (7) dagen indienen bij de betreffende vliegtuigmaatschappij, die de vlucht in kwestie heeft verzorgd. Indien de schade niet wordt aangegeven, komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Onze contractuele aansprakelijkheid voor schade, die geen lichamelijk letsel betreft, beperkt zich tot de drievoudige reissom wanneer de schade van de klant noch opzettelijk noch door grove schuld is veroorzaakt. Hetzelfde geldt als we voor de door de klant geleden schade verantwoordelijk zijn wegens niet-nakoming van de overeenkomst door een dienstverleners. Alle verdere claims onder het Verdrag van Montreal met betrekking tot bagage blijven onverminderd gelden. 11.2 Als in internationale verdragen of andere wetten of op basis van deze voorschriften voor onze dienstverleners aansprakelijkheidsbeperkingen zijn voorzien, kunnen we ons hierop beroepen bij schadeclaims. 11.3 Diensten van derden van andere reisorganisaties, die in de offerte worden omschreven als diensten die door tussenpersonen worden uitgevoerd, zijn niet onderhevig aan onze aansprakelijkheid als reisorganisator. In het geval van zo’n reistussenkomst is de aansprakelijkheid voor fouten van tussenpersonen uitgesloten, voor zover de fout niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.

12. Verjaring
12.1 Claims op grond van niet-contractuele uitvoering van de reis, moet u bij ons binnen één (1) maand na het contractueel bepaalde einde van de reis indienen. Na het verstrijken van dit termijn kunt u alleen claims doen gelden, wanneer u buiten uw schuld niet aan de termijn kon voldoen. 12.2 Claims volgens boek 7 van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. een levens-/lichaamsongeval, gezondheid of andere schade die op grove nalatigheid en/of plichtsverzuim van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of dienstverleners verjaren na twee (2) jaar. Alle andere claims volgens boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verjaren na één (1) jaar. 12.3 De verjaringstermijn gaat in op de dag waarop de reis volgens de reisovereenkomst eindigt. Wanneer tussen u en ons onderhandelingen gaande zijn over de claim of aan de claim ten grondslag liggende omstandigheden, wordt de verjaring opgeschort tot u of wij de onderhandelingen staken. De verjaring wordt op zijn vroegst drie (3) maanden na afloop van de opschorting van kracht. 13. Informeren van luchtreizigers
De EU-verordening betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (EU2011/05) verplicht ons u bij de boeking te informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) van alle in het kader van de geboekte reis te leveren diensten die betrekking hebben op uw vlucht. Indien de exploiterende luchtvaartmaatschappij bij de boeking nog niet vaststaat, informeren wij u over de naam van de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht waarschijnlijk zal/zullen uitvoeren. De lijst van vliegtuigmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU („Black List“) kan worden geraadpleegd op de website: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_nl.

14. Verwerking van gegevens
De persoonlijke gegevens, die aan ons ter beschikking worden gesteld, zullen door ons als verantwoordelijke partij volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden opgevraagd, verwerkt en bewaard voor de afwikkeling van uw reis. Uw gegevens worden alleen aan partners doorgestuurd, die betrokken zijn bij de regeling van uw reis en voor zover dit nodig is om de diensten uit te voeren. Voor de afhandeling van de betaling geven wij uw betalingsgegevens door aan betalingsdienstverleners. Persoonsgegevens worden volgens de Nederlandse wettelijke bepalingen verwerkt en beschermd. Uiterlijk wanneer de opslag van uw persoonsgegevens niet meer nodig is voor de vervulling van de overeenkomst en eventuele fiscale en commerciële bewaartermijnen zijn afgelopen, worden ze verwijderd. Andere wettelijke verplichtingen voor het bewaren, verwijderen of blokkeren van persoonsgegevens blijven onverminderd gelden.

15. Overige bepalingen
15.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle bij ons geboekte reizen, voor zover in de afzonderlijke reisovereenkomsten geen individuele afspraken zijn gemaakt. 15.2 Voor schijnbare druk-en rekenfouten zijn wij niet aansprakelijk. 15.3 Met het uitkomen van nieuwe reisgidsen verliezen al onze eerdere publicaties over een reis betreffende de diensten, prijzen en data hun geldigheid. 15.4 Naast deze algemene reisvoorwaarden is op deze gehele juridische en contractuele relatie uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het internationaal privaatrecht en het VN-koopverdrag. Dit geldt ook voor wanneer u niet in Nederland woont. 15.5 Indien individuele bepalingen van de reisovereenkomst ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepaling en de reisovereenkomst als geheel. 15.6 De titels bij paragrafen en afzonderlijke alinea’s van deze reisvoorwaarden dienen voor een betere oriëntatie en hebben geen eigen regelgevend karakter.

Informatie Pakketreisen touroperator.pdf

Please choose your DREAMLINES website

AustraliëBraziliëDuitslandFrankrijkItaliëRuslandVerenigde Staten