Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V.

Deze algemene boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op de reizen van MSC Crociere S.A. die bij MSC Cruises The Netherlands B.V. (hierna: Reisorganisator genoemd) worden geboekt. MSC Cruises Nederland is statutair gevestigd aan de Kruisweg 825a (2132 NG) te Hoofddorp. MSC Cruises Nederland is Reisorganisator in de zin van de wet (art. 7:500 Burgerlijk Wetboek). Deze Algemene boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen onderdeel van de Reisovereenkomst tussen de Reiziger en de Reisorganisator. Behalve bij de Reisovereenkomst wordt de Reiziger partij bij de vervoerovereenkomst of - overeenkomsten met de vervoerder. In het geval dat de Reiziger een Cruise boekt bij een reisbureau of reisagent, niet zijnde MSC Cruises Nederland, is dit reisbureau of deze reisagent jegens de Reiziger Reisorganisator in de zin van art. 7:500 Burgerlijk wetboek, en niet MSC Cruises Nederland. Deze Algemene Boekingsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op met MSC Cruises Nederland gesloten Reisovereenkomsten in de zin van art 7:500 BW. Op de tussen de Reiziger en een Reisbureau/Reisagent, niet zijnde MSC Cruises Nederland, tot stand gekomen Reisovereenkomst, zijn van toepassing de voorwaarden genoemd in de reisdocumenten die de Reiziger van dit Reisbureau/Reisagent ontvangt. Indien het Reisbureau/Reisagent in door deze aan de Reiziger toegestuurde of ter hand gestelde reisdocumenten verwijst naar de Algemene Boekingsvoorwaarden van de Reisorganisator, dan wel indien het Reisbureau/Reisagent algemene voorwaarden van toepassing verklaart waarin wordt verwezen naar de Algemene Boekingsvoorwaarden van de Reisorganisator, zijn deze Algemene Boekingsvoorwaarden eveneens van toepassing.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de hieronder beschreven betekenis: Reisovereenkomst: de overeenkomst tussen MSC Cruises Nederland en de Reiziger die wordt bewezen door de boekingsbevestiging van MSC Cruises Nederland die na boeking aan de Reiziger wordt toegezonden. Reisorganisator: MSC Cruises The Netherlands B.V. Reissom: het bedrag dat de reiziger verschuldigd is voor zijn/haar Cruise of Pakketreis. Cruise: de Cruise zoals die beschreven wordt in de desbetreffende brochure of andere documentatie die voor of uit naam van MSC Cruises Nederland uitgebracht wordt, dan wel de Cruise die wordt gepresenteerd op de officiële MSC Cruises-internetsite. Vervoerder: de partij die zich tot het vervoer verbonden heeft of de Reiziger van de ene plaats naar de andere brengt, zoals aangegeven op het Cruiseticket, het vliegticket of een ander ticket dat uitgegeven werd voor het wegtransport, en daarbij op zulke documenten aangeduid wordt als vervoerder. De vervoerder omvat de eigenaar en/of de bevrachter en/of bestuurder en/of hun bedienden en/of agenten van om het even welke transportverlener. Transportvoorwaarden: de algemene voorwaarden waaronder de vervoerder(s) lucht-, weg- of zeetransport lever(t)(en). De transportvoorwaarden kunnen verwijzen naar de wettelijke bepalingen van het land van de vervoerder en/of internationale verdragen die de aansprakelijkheid van de vervoerder beperken of uitsluiten. Kopieën van de transportvoorwaarden van, om het even welke, vervoerder zijn op aanvraag beschikbaar voor de Reiziger. Pakketreis: een reis die behalve uit de Cruise uit meerdere onderdelen bestaat, uit een of meerdere vluchten dan wel voor- en/of natransport met een ander vervoermiddel en/of andere producten, zoals hotelovernachtingen en/of pre- en/of post-Cruisearrangement. Excursies aan wal of pendeldiensten die geen deel uitmaken van de pakketprijs zijn niet inbegrepen. Excursie aan wal: elke excursie, reis of activiteit aan wal die geen deel uitmaakt van de all-in prijs van de Cruise en door de MSC Cruises Nederland en aan boord van het Cruiseschip voor verkoop aangeboden wordt. Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V. 2014-2016 Reiziger: iedere persoon die vermeld staat op de boekingsbevestiging die het bewijs van de Reisovereenkomst vormt. Grand Tour: de combinatie van twee of meer cruises (welke ook als enkele cruise kan worden verkocht) samengesteld door de Reisorganisator. De Grand Tour dient altijd te worden beschouwd als een enkel en ondeelbaar pakket. Alle termen/ voorwaarden en verwijzingen van een cruise en/of Pakket zijn tevens van toepassing op een Grand Tour, tenzij anders vermeld. Verwijzingen naar prijs betreft verwijzingen naar de totaalprijs van de Grand Tour.

Officiële Website: de webpagina’s , documenten en tekstlinks komen van de MSC website. Overmacht: elke onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenis buiten de controle van de Reisorganisator, zoals: calamiteiten (waaronder brand, overstroming, aardbeving, storm, orkaan of elke andere natuurramp), oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of er oorlog werd verklaard), burgerlijke oorlog, opstand, revolutie, oproer, militaire of wederrechtelijk toegeëigende macht of gerechtelijke inbeslagneming, activiteiten van terroristen, nationalisatie, regeringssanctie, blokkade, embargo, arbeidsgeschil, staking, lock-out, of onderbreking of storing van elektriciteit of telefoonservice en/of elk ander onvoorzien technisch probleem. 'Gehandicapte persoon' of 'persoon met verminderde mobiliteit' houdt in elk persoon die minder mobiel is bij gebruik van transport als gevolg van een lichamelijke handicap (zintuiglijk of beweging, permanent of tijdelijk), intellectueel of psychosociale handicap of stoornis of elke andere reden voor handicap of stoornis als gevolg van leeftijd en wiens situatie toepasselijke aandacht en aanpassing aan zijn/haar behoeften vergt voor de diensten die beschikbaar zijn voor alle passagiers.

1. DE REISOVEREENKOMST

1.1. De Cruisevakantie ter zake waarvan de reisovereenkomst wordt gesloten, is beschreven in de MSC brochure(s) en/ of officiële website van MSC Cruises. De reisovereenkomst strekt zich niet uit tot (vlieg)reizen of arrangementen die aan de Cruisereis voorafgaan of deze opvolgen, tenzij uitdrukkelijk èn schriftelijk met de Reisorganisator anders is overeengekomen en dit blijkt uit de Reisovereenkomst. De Cruisevakantie, onderwerp van de reisovereenkomst, is exclusief landexcursies, overbrengingen van de Reiziger of andere (vervoer)diensten rechtstreeks verricht door derden. Ter zake van deze diensten van derden gaat de Reiziger met de betreffende derden een rechtstreekse overeenkomst aan, waarop van toepassing de voorwaarden en afspraken die de Reiziger met deze derde heeft gemaakt of die daarop van toepassing zijn verklaard door de derde. De Reisorganisator aanvaardt ter zake van de behoorlijke nakoming door de derde van diens verplichtingen jegens de Reiziger geen enkele aansprakelijkheid, noch is de Reisorganisator in geval van overlijden, letsel, verlies of schade ontstaan of toegebracht door (toedoen) van derden op enigerlei wijze jegens de Reiziger aansprakelijk.

1.2. De Reisovereenkomst komt tot stand op het moment van uitgifte door de Reisorganisator van de boekingsbevestiging. De Reiziger kan echter niet eerder aan de Reisovereenkomst rechten ontlenen dan na volledige betaling van de reissom. De reisorganisator heeft recht op betaling van de volledige Reissom tegen uitgifte van de boekingsbevestiging.

1.3. Door betaling van enig deel van de Reissom, als aanbetaling of anderszins, verklaart de Reiziger zich akkoord met de toepasselijkheid op de reisovereenkomst van deze algemene (boeking)voorwaarden, de informatie vermeld in voornoemde brochure(s) en het tarievenoverzicht, alsmede dat de Reiziger deze algemene voorwaarden en de brochure heeft ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen en de inhoud en werking daarvan te aanvaarden. Op de Reisovereenkomst zijn voorts van toepassing de Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V. 2014-2016 vervoersvoorwaarden van de vervoerder, inclusief de bepalingen omtrent de beperking van de aansprakelijkheid van de vervoerder. In het geval onderhavige algemene (boekings)voorwaarden en de vervoersvoorwaarden van elkaar verschillen of afwijken, prevaleren te allen tijden deze algemene (boekings)voorwaarden.

1.4. De Reisovereenkomst en de algemene (boekings)voorwaarden worden geacht te zijn aangegaan met c.q. zijn van toepassing op alle Reizigers vermeld op de boekingsbevestiging, inclusief de minder- of invaliden of de personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Indien op de boekingsbevestiging meerdere Reizigers staan vermeld, vertegenwoordigt de contractuele wederpartij van de Reisorganisator, aan wie de algemene (boekings)bevestiging (door de Reisorganisator) ter hand zijn gesteld, alle op de boekingsbevestiging vermelde Reizigers. Alle feitelijke Reizigers (ex art. 7:500 lid 1 sub 2 BW) worden tevens geacht voornoemde voorwaarden te hebben aanvaard.

2. BOEKINGSPROCEDURE EN AANBETALING

2.1 Door een Cruise of pakketreis te boeken gaat de Reiziger akkoord en bevestigt en aanvaardt hij/zij dat alle in de boekingsaanvraag genoemde personengebonden zijn door de boekingsvoorwaarden en dat hij/zij het recht heeft om die boekingsvoorwaarden te aanvaarden namens alle, in de boekingsaanvraag genoemde, personen.

2.2 Een niet-terugvorderbare aanbetaling van 20% van de Reissom is verschuldigd en door de Reiziger te betalen op moment van reserveren. Indien evenwel door de Reiziger een vliegreis wordt geboekt dient de Reiziger de volledige ticketprijs inclusief luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen terstond tegen uitgifte van de boekingsbevestiging te voldoen.

2.3 Een boeking is voltooid en de Reisovereenkomst komt tot stand wanneer de Reisorganisator de boeking goedkeurt door een boekingsbevestiging naar de Reiziger te sturen onder voorbehoud dat de reisorganisator het aanbod kan herroepen (zie artikel 2.9).

2.4 Elke Cruise is op het moment van reserveren onderworpen aan beschikbaarheid. De Reisovereenkomst wordt jegens de Reiziger pas definitief en deze kan daaraan niet eerder rechten ontlenen dan nadat de volledige Reissom is voldaan. Hierbij blijft te allen tijde het voorbehoud van kracht dat de reisorganisator het aanbod kan herroepen (zie artikel 2.9).

2.5 De volledige betaling moet uiterlijk 42 dagen vóór vertrek geschieden.

2.6 Indien de boekingsaanvraag binnen 42 dagen vóór vertrek plaatsvindt, dan moet het volledige bedrag op het moment van reserveren betaald worden.

2.7 Indien de Reiziger nalaat om het saldo van de Reissom 42 dagen vóór vertrek te voldoen heeft de Reisorganisator het recht om de boeking zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren en annuleringskosten te berekenen (zie verder in hoofdstuk 13), onafhankelijk of de plaats opnieuw verkocht wordt of niet.

2.8 Huttoewijzing: Hutten: Hutnummers kunnen tot één dag voor vertrek worden gewijzigd. Garantiehut: de Reisorganisator garandeert verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging, dan wel een hogere categorie. SplitHut: De Reisorganisator garandeert verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging,dan wel een hogere categorie Een hutwisseling kan plaatsvinden tijdens de Cruise. Indien er een drie of vierpersoons split of garantiehut wordt geboekt, behoudt de Reisorganisator zich het recht voor om twee hutten toe te wijzen welke niet op hetzelfde dek gelegen kunnen zijn.

2.9 Het aanbod van de Reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de Reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 18.00 uur de volgende werkdag (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. vóór 18.00 uur de tweede werkdag (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De Reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V. 2014-2016

2.10 Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de Reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde Reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

2.11 De Reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding. De opzegging dient binnen de in de aanbieding genoemde termijn en schriftelijk te geschieden.

3. PRIJZEN EN PRIJSGARANTIE

3.1 De Reisorganisator hanteert een dynamisch prijsbeleid. Dat betekent dat verkoopprijzen zowel kunnen stijgen als dalen. De gepubliceerde verkoopprijzen in de brochure en/of officiële website van MSC Cruises zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De reissom wordt bekrachtigd, onverminderd artikel 2.9 en 3.1, op het moment van boeking, zoals deze vastgelegd wordt in het automatische reserveringssysteem van MSC Cruises. De Reissom zal niet binnen 20 dagen vóór vertrek worden aangepast of zodra de Reisorganisator de volledige betaling ontvangen heeft. Voor nieuwe boekingen binnen deze termijn blijft wel het voorbehoud van kracht dat de reisorganisator het aanbod kan herroepen(zie 2.9).

3.2 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om de Reissom te allen tijde voorafgaand aan de hierboven in 3.1 vermelde dagen te wijzigen. Die prijsvariaties kunnen betrekking hebben op: a) Kosten voor luchttransport b) Brandstofkosten c) Gelden, belastingen of kosten die in rekening worden gebracht voor diensten, zoals de in- of ontschepingskosten in havens of luchthavens Prijsvariaties kunnen stijgend of dalend zijn. Voor alinea a) elke variatie op de pakketprijs zal gelijk zijn aan het extra bedrag dat gefactureerd wordt door de luchtvaartmaatschappij. Voor alinea b) elke variatie op de prijs van de Cruise zal gelijk zijn aan de prijsstijging van de brandstof per vat voor het aantal Reizigers die zich aan boord van het schip bevinden. Voor alinea c) elke variatie op de pakketprijs zal gelijk zijn aan het volledige bedrag van de kosten.

3.3 Als de stijging meer dan 10 % van de totale Reissom bedraagt, zal de Reiziger het recht hebben om het contract te ontbinden met volledige terugvordering van de Reissom met uitzondering van de premie van de annuleringsverzekering.

3.4 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om gepubliceerde prijzen voor de Cruise (het “Brochuretarief ”) ter zake van nog niet verkochte accommodatie aan boord van het schip tot op het moment van aanvang van de Cruise te verlagen (“Vroegboektarief ”). Indien de Reisorganisator hiertoe overgaat kan de Reiziger met wie reeds een Reisovereenkomst is gesloten hieraan geen rechten ontlenen. Deze heeft geen recht op aanpassing van de Reissom met verdiscontering van het Vroegboektarief.

3.5 Om te annuleren moet de Reiziger de Reisorganisator schriftelijk een annulering bevestigen binnen de 72 uur na ontvangst van het bericht van de prijsstijging.

3.6 Service charge Tijdens uw cruise biedt ons personeel u overal op het schip een uitstekende service. Zij worden achter de schermen ondersteund door evenzoveel medewerkers en bemanningsleden, die hun uiterste best doen om uw verblijf aan boord zo aangenaam mogelijk te maken. Voor uw gemak zal MSC Cruises automatisch een dagelijkse hotelservicebijdrage aan uw cruiserekening toevoegen, afhankelijk van uw route en het aantal dagen waarop de diensten daadwerkelijk zijn geleverd. De hotelservicebijdrage is bedoeld om onze gasten te garanderen dat onze diensten aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoen. De hieronder aangegeven dagelijkse bedragen zijn met inachtneming hiervan berekend en kunnen niet gewijzigd worden. Mocht u echter, in het onwaarschijnlijke geval dat u niet tevreden bent over de service, bezwaar willenAlgemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V. 2014-2016 maken tegen een of meerdere bedragen van de hotelservicebijdrage, dan kunt u zich wenden tot de Guest Relations Manager aan boord. De hotelservicebijdrage staat vast en kan niet worden gewijzigd.

Service charges

CRUISES IN DE MIDDELLANDSE ZEE , NOORD -EUROPA , FRANSE ANTILLEN, DUBAI, DE EMIRATEN EN OMAN

 • Volwassenen (14 jaar en ouder): € 8,50 per nacht
 • Kinderen (3 jaar en ouder): € 4,25 per nacht
 • Kinderen (onder 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • Grand Voyages naar/vanaf Franse Antillen, Canarische Eilanden, DUBAI, DE EMIRATEN EN OMAN

 • Volwassenen (14 jaar en ouder): € 8,50 per nacht
 • Kinderen (3 jaar en ouder ): €4,25 per nacht
 • Kinderen (onder 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • Grand Voyage van Dubai naar Australië

 • Volwassenen (14 jaar en ouder): €8,50 per nacht
 • Kinderen (3 jaar en ouder ): €4,25 per nacht
 • Kinderen (onder 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • CRUISES IN ZUID-AMERIKA:

 • Volwassenen (12 jaar en ouder): $10,50 per nacht
 • Kinderen (2 jaar en ouder ): $5,25 per nacht
 • Kinderen (onder 2 jaar): Geen servicebijdrage
 • Grand Voyages vanaf Zuid-Amerika

 • Volwassenen (12 jaar en ouder): $10,50 per nacht
 • Kinderen (2 jaar en ouder ): $5,25 per nacht
 • Kinderen (onder 2 jaar): Geen servicebijdrage
 • Grand Voyages naar Zuid-Amerika

 • Volwassenen (12 jaar en ouder): €8,50 per nacht
 • Kinderen (2 jaar en ouder ): €4,25per nacht
 • Kinderen (onder 2 jaar): Geen servicebijdrage
 • CRUISES IN ZUID-AFRIKA:

 • Volwassenen (18 jaar en ouder): $6 per nacht
 • Kinderen (3 jaar en ouder ): $3 per nacht
 • Kinderen (onder 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • Grand Voyages vanaf Zuid-Afrika

 • Volwassenen (18 jaar en ouder): $6 per nacht
 • Kinderen (3 jaar en ouder ): $3 per nacht
 • Kinderen (onder 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • Grand Voyages naar Zuid-Afrika

 • Volwassenen (14 jaar en ouder): €8,50 per nacht
 • Kinderen (3 -13 jaar ): €4,25 per nacht
 • Kinderen (onder 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • CRUISES IN DE CARIBISCHE ZEE:

 • Volwassenen (18 jaar en ouder): $12 per nacht
 • Kinderen (3 jaar en ouder ): $6 per nacht
 • Kinderen (onder 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • Grand Voyages vanaf de Caribbean

 • Volwassenen (18 jaar en ouder): $ 12 per nacht
 • Kind (vanaf 3 jaar): $ 6 per nacht
 • Kind (jonger dan 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • Grand Voyages naar de Caribische Zee

 • Volwassenen (18 jaar en ouder): €8,50 per nacht
 • Kind (vanaf 3 jaar): €4,25 per nacht
 • Kind (jonger dan 3 jaar): Geen servicebijdrage
 • MSC Cruises adviseert om geen fooien te geven aan individuele medewerkers.

  Barservicebijdrage:

  Bovenop de prijs van de consumpties wordt automatisch een barservicebijdrage van 15% inrekening gebracht.

  Spaservice bijdrage:

  Bovenop de prijs van spaservices aan boord wordt automatisch een spaservice bijdrage van 15% in rekening gebracht.

  4. VERZEKERING

  4.1 De Reisorganisator adviseert de Reiziger om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten die voor voldoende dekking zorgt vanaf het tijdstip van totstandkoming van de Reisovereenkomst tot het einde van de Cruise of Pakketreis. Desgewenst kan de Reiziger een reis- en/of annuleringsverzekering via MSC Cruises afsluiten.

  5. PASPOORT, VISUM, MEDISCHE VERKLARINGEN EN/OF INENTINGS-BEWIJZEN

  5.1 Reizigers moeten volledig geldige paspoorten of ID kaarten (afhankelijk van de bestemmingen) voor de volledige duur van de Cruise of Pakketreis kunnen voorleggen en de vervaldatum moet ten minste 6 maanden na de datum van terugkomst zijn. Bepaalde landen eisen machinaal leesbare en digitale fotopaspoorten, waaronder Rusland en de VS.

  5.2 De Reiziger dient zelf tijdig voor aanvang van de Cruise of Pakketreis zich ervan te vergewissen of en welke visum(s) voor de Cruise of Pakketreis vereist zijn. Voor het aanvragen en verkrijgen van de vereiste visum(s) is uitsluitend de Reiziger zelf verantwoordelijk. De Reisorganisator kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van een visum door de Reiziger.

  5.3 De Reiziger moet alle nodige medische inentingen vóór de Cruise of Pakketreis gekregen hebben en bij aanvang van de Cruise of Pakketreis vereiste inentingsbewijzen en overige medische verklaringen bij zich te dragen. De Reiziger dient zelf tijdig voor aanvang van de Cruise of Pakketreis zich ervan te vergewissen of en welke inentingen voor de Cruise of Pakketreis vereist zijn. Reisorganisator kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van inentingen door de Reiziger.

  5.4 Indien de Reiziger bij aanvang of tijdens de Cruise of Pakketreis niet over de noodzakelijke reisbescheiden, visum(s), inentingsbewijzen of vereiste medische verklaringen beschikt en als gevolg hiervan ontstaat schade zijdens de Reisorganisator of deze beloopt kosten, dan is de Reiziger tot vergoeding van deze schade of kosten aan de reisorganisator gehouden.

  6. GEZONDHEIDSBEPALINGEN

  6.1 De veiligheid van de Reizigers is van het hoogste belang voor de Reisorganisator. De Reiziger garandeert dat hij/zij fit is om per schip of, indien van toepassing, vliegtuig of ander bijgeboekt vervoer te reizen en dat het gedrag of toestand geen afbreuk doen aan de veiligheid of comfort van het schip, het vliegtuig en/of de andere Reizigers. Alle Reizigers garanderen dat ze veilig vervoerd kunnen worden in overeenkomst met van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften zoals vastgelegd in de Internationale, EU of nationale wettelijke bepalingen

  6.2 De Reisorganisator heeft het recht om van de Reiziger een medische verklaring te eisen die zijn/haar gezondheid om te reizen bewijzen.

  6.3 Elke Reiziger met een toestand die de gezondheid om te reizen kan aantasten, rekening houdende met de reisroute van het schip, moet een medische verklaring voorafgaand aan de boeking voorleggen.

  6.4 Zwangere vrouwen dienen in elk stadium van hun zwangerschap medisch advies in te winnen voordat men gaat reizen en een medische verklaring van hun arts te verkrijgen waarin bevestigd wordt dat zij fit zijn om te reizen rekening houdend met het schip en de specifieke route inclusief vermelding van het aantal weken dat de zwangerschap gevorderd is.

  6.5 De Reisorganisator en/of de Vervoerder heeft op geen enkel cruiseschip geschikte medische faciliteiten voor een bevalling aan boord. De Reisorganisator kan geen reservering accepteren of geen enkele Reiziger vervoeren die aan het einde van de Cruise 24 weken of langer zwanger zal zijn.

  6.6 De Reisorganisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor inscheping te weigeren aan elke Reiziger die in een gevorderd stadium van zwangerschap blijkt te zijn en zal met betrekking tot die weigering niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

  6.7 In geval dat een boeking werd gemaakt door een Reiziger die zich op het ogenblik van de boeking niet bewust was of redelijkerwijs niet kon weten dat zij zwanger was uitgaande van de termijn zoals vermeld in clausule 6.5, zal de Reisorganisator aanbieden om een andere cruise te boeken in het programma van de brochure en/ of officiële website van MSC Cruises (binnen de toegestane zwangerschapstermijn) In sommige gevallen kan de Reisorganisator besluiten om de door die Reiziger volledig betaalde Reissom voor elke annulering terugbetalen, op voorwaarde dat die annulering onmiddellijk, vanaf men weet heeft van de zwangerschap, gemeld wordt. Indien de desbetreffende Reiziger deel uitmaakt van een groep, heeft alleen de desbetreffende Reiziger recht op annulering en terugbetaling van het reeds betaalde deel van de Reissom. Indien van de Reissom de prijs van een of meer vliegtickets (met luchthavenbelasting en brandstoftoeslag) deel uitmaakt, blijft de Reiziger de prijs voor deze vliegtickets met luchthavenbelasting en brandstoftoeslag verschuldigd. Ter zake dient de Reiziger een beroep op de eventueel afgesloten annuleringsverzekering te doen.

  6.8 Voor de veiligheid en het comfort van alle Reizigers wiens gezondheid zwak is, die een beperkte mobiliteit hebben of invalide zijn, is het belangrijk dat de Reizigers of degene die voor hem/haar boekt of van wiens boeking de Reiziger deel uitmaakt op het ogenblik van boeken, zo volledig mogelijk informatie doorgeeft over specifieke behoeften met betrekking tot accommodatie, zitplaatsen of diensten die het meenemen van medische apparatuur vereisen, mits deze behoefte op dat moment bekend is, zodat de Reiziger veilig en/of op een operationeel geschikte en/of waardige manier vervoerd kan worden. Reizigers Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V. 2014-2016 die een hut voor invaliden nodig hebben, moeten specifiek die hut boeken.

  6.9 Als het volgens de vervoerder, de kapitein of de dokter van het schip blijkt dat een Reiziger voor een bepaalde reden niet fit en gezond is om te reizen en daarbij de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen, of de toestemming om in een bepaalde haven aan wal te gaan, zou om veiligheidsredenen kunnen worden geweigerd, of de vervoerder zou ter waarborging van de veiligheid verplicht kunnen worden tot ondersteuning, hulp of repatriëring, dan heeft de kapitein het recht om de Reiziger in een bepaalde haven niet aan of van boord te laten gaan, of de Reiziger naar een andere aanlegplaats of hut over te brengen. De dokter aan boord heeft het recht om eerste hulp toe te passen en ongeacht welk medicijn, ongeacht welke therapie of andere medische behandeling aan de Reiziger te geven, en/of de Reiziger in het ziekenhuis van het schip of in een andere gelijkwaardige faciliteit te laten opnemen en/of eventueel te houden, op voorwaarde dat die maatregel door de dokter noodzakelijk geacht wordt en de toestemming van de kapitein verkregen werd. Indien de Reiziger weigert mee te werken met de behandeling, dan kan de Reiziger in ongeacht welke haven gevraagd worden om van boord te gaan, indien nodig door de interventie van lokale politieagenten of andere bevoegde autoriteiten. Noch de Reisorganisator noch de vervoerder kan aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van schadevergoeding, kosten of compensatie van de Reiziger.

  6.10 Wanneer een Reiziger ten gevolge van fitheid om te reizen de toegang tot het schip geweigerd wordt dan kan nog de Reisorganisator, noch de vervoerder daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

  7. GEHANDICAPTE PERSONEN EN PERSONEN MET VERMINDERDE MOBILITEIT

  7.1 De Reisorganisator en vervoerder stelt altijd het comfort en de veiligheid van zijn Reizigers voorop en daartoe wordt de Reiziger ten tijde van boeking gevraagd om zoveel mogelijk details te geven zoals hieronder beschreven. De Reisorganisator kan dan zijn belofte overwegen om de Reiziger veilig en op operationeel haalbare manier te vervoeren, waarbij rekening wordt gehouden met zaken als het ontwerp van het schip of de infrastructuur van de haven en uitrusting inclusief de havenaankomsthal/vertrekhal die inscheping en ontscheping of vervoer van de passagier onmogelijk kunnen maken en van invloed kunnen zijn op de veiligheid en het comfort van de Reiziger.

  7.2 De Reiziger wordt verzocht om volledige details te geven ten tijde van de boeking of de Reiziger onwel is, ziek, (verstandelijk) gehandicapt of verminderd mobiel is. De Reiziger wordt verzocht om volledige details te geven ten tijden van de boeking:-

  a) of de Reiziger een speciale gehandicapte hut nodig heeft, aangezien de beschikbaarheid gelimiteerd is.

  b) of de Reiziger speciale behoeften heeft wat betreft diner zitting.

  c) of de Reiziger medische apparatuur aan boord wil brengen.

  d) of de Reiziger een erkende geleidehond aan boord wil brengen. NB, geleidehonden zijn onderhevig aan nationale regelingen.

  7.3 Waar dat absoluut nodig is voor de veiligheid en het comfort van de Reiziger en zodat de Reiziger geheel van de cruise kan genieten, kan de onderneming het nodig achten dat de (verstandelijk) gehandicapt persoon of persoon met verminderde mobiliteit vergezeld wordt van een andere persoon die hulp kan bieden waar nodig aan de (verstandelijk) gehandicapt persoon of persoon met verminderde mobiliteit. De Reisorganisator baseert deze vereiste geheel op de beoordeelde behoefte van de Reiziger wat betreft veiligheid en kan per schip en per reisplan verschillen. Reizigers die tot een rolstoel aangewezen zijn, moeten voorzien zijn van hun eigen opvouwbare rolstoel in standaardgrootte. en moeten door een reispartner die fit en bekwaam is om hen te helpen, vergezeld zijn. De Reiziger dient het voorafgaand aan de boeking de Reisorganisator schriftelijk op de hoogte te stellen over bepaalde medische apparaten die zij aan boord willen meebrengen.(Dit geldt ook voor het meebrengen van een rolstoel)

  7.4 Heeft de Reiziger specifieke gezondheidscondities, verstandelijke handicaps of verminderde mobiliteit die persoonlijke verzorging of supervisie vereisen, dan dient de Reiziger deze zelf en op eigen kosten te regelen. Het schip heeft geen mogelijkheid om tijdelijke vervangende hulp te regelen of persoonlijke verzorging of supervisie of enige andere vorm van zorg voor fysieke of psychiatrische of andere gezondheidscondities.

  7.5 Als, na zorgvuldige afweging van de specifieke behoeften en benodigdheden van de Reiziger, besloten wordt dat de Reiziger niet veilig vervoerd kan worden in overeenstemming met de relevante veiligheidseisen van de Reisorganisator dan heeft de Reisorganisator het recht om een boeking of inscheping van een (verstandelijk) gehandicapt persoon of persoon met verminderde mobiliteit op veiligheidsoverwegingen te weigeren.

  7.6 De Reisorganisator behoudt zich het recht om Reizigers te weigeren die verzuimd hebben om de Reisorganisator op de hoogte te stellen van verstandelijke handicaps of benodigde hulp zodat de Reisorganisator een geïnformeerd besluit kan nemen of de Reiziger veilig in op operationeel correcte wijze vervoerd kan worden volgens veiligheidsoverwegingen. Is de Reiziger het niet eens met het besluit van de Reisorganisator onder clausule 7.5 tot 7.6 van deze algemene voorwaarden, dan kan die Reiziger een schriftelijke klacht met ondersteunend bewijs sturen aan de Reisorganisator en hoger management zal de zaak in overweging nemen.

  7.7 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om Reizigers te weigeren die volgens de Reisorganisator en/of de vervoerder niet in staat zijn om te reizen of wiens gezondheidsconditie om veiligheidsredenen een gevaar kan vormen voor henzelf of anderen op de cruise.

  7.8 Indien tussen de boekingsdatum van de pakketreis/ cruise en het moment van aanvang van de pakketreis/ cruise duidelijk wordt dat de Reiziger behoefte heeft aan speciale zorg of hulp zoals hierboven beschreven, dan is het voor de veiligheid en het comfort van de Reiziger van belang dat deze de Reisorganisator onmiddellijk op de hoogte stelt. De Reisorganisator kan dan een geïnformeerde beslissing nemen of de Reiziger veilig en op operationeel geschikt wijze vervoerd kan worden.

  7.9 Reizigers met een zwakke gezondheid of Reizigers met een rolstoel of beperkte mobiliteit mogen niet aan wal gaan in havens waar schepen niet aan een kade aanleggen. Een lijst van die havens is op schriftelijke aanvraag beschikbaar.

  8. PUBLIEKE GEZONDHEIDSVRAGENLIJST

  8.1 De Reisorganisator en/of de vervoerde en/of de gezondheidsautoriteiten in elke haven hebben het recht om een publieke gezondheidsvragenlijst uit eigen naam uit te reiken. De Reiziger moet nauwkeurige informatie verschaffen wat betreft de symptomen van elke mogelijke ziekte, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot gastro-intestinale ziektes en H1N1. De vervoerder mag de inscheping weigeren aan elke Reiziger die naar hun enige oordeel ziektesymptomen heeft, virale of bacteriële infecties inbegrepen, daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot het Norovirus en H1N1. Indien een Reiziger weigertde vragenlijst in te vullen, dan is het mogelijk dat hem de toegang tot het schip geweigerd wordt.

  8.2 Wanneer Reiziger aan boord van de cruise door virale of bacteriële infecties ziek worden, dan kan de dokter van het schip hen vanwege veiligheidsredenen verzoeken om in hun hut te blijven.

  9. VOEDSELALLERGIEËN

  9.1 We willen Reizigers eraan herinneren dat bepaalde voedingsmiddelen een allergische reactie kunnen uitlokken door de intolerantie tegenover bepaalde ingrediënten. Indien de Reiziger weet heeft van bepaalde allergieën of tegenover bepaalde voedingsmiddelen intolerant is, dient dit bij boeking te worden doorgegeven en dient hij/ zij dat zo snel mogelijk na aankomst op het schip aan de maître d’hôtel te melden.

  9.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om zich ervan te gewissen dat hij/zij voedingsmiddelen vermijdt waarvoor hij/zij allergisch is. De Reisorganisator neemt normale zorgvuldigheidsmaatregelen als vooraf schriftelijk wordt aangegeven bij welk specifiek voedsel of ingrediënt een allergische reactie optreedt. Assistentie wordt verleend bij het vermijden van betreffend voedsel en ingrediënten als de Reiziger dit voorafgaand aan het bestellen aangeeft. De Reisorganisator stelt zich niet verantwoordelijk voor het bereiden van speciale maaltijden voor de Reiziger of klaargemaakte maaltijden geconsumeerd door de Reiziger.

  9.3 Indien de Reiziger dieeteisen heeft, is hij/zij gehouden daarvan bij het doen van de boeking opgave te doen. Indien de Reiziger dit nalaat is de Reisorganisator bij nadien meegedeelde dieeteisen gerechtigd de Reisovereenkomst te ontbinden, zonder recht van de Reiziger op schadevergoeding of compensatie.

  10. MEDISCHE BIJSTAND

  10.1 Reizigers worden ten strengste geadviseerd een all-risks verzekering af te sluiten die medische behandeling en repatriëringkosten en -onkosten dekt.

  10.2 Ter naleving van vlaggenstaatverplichtingen is er een bevoegde dokter aan boord en een medisch centrum dat alleen voor eerste hulp en kleinere aandoeningen voorzien is. Hierbij erkent en accepteert de Reiziger op het moment van reserveren dat het medisch centrum niet zoals een ziekenhuis op het vasteland uitgerust is en de dokter geen specialist is. Noch de Reisorganisator, noch de vervoerder, noch de dokter kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen behandelen van een bepaalde medische aandoening.

  10.3 De Reiziger erkent dat, terwijl er zich een bevoegde dokter aan boord bevindt, het nog steeds de verplichting en verantwoordelijkheid van de Reiziger is om indien nodig tijdens de Cruise medische bijstand te vragen en dat hij verantwoordelijk zal zijn voor de betaling van medische diensten aan boord.

  10.4 In geval van ziekte of ongeval is het mogelijk dat de Reisorganisator, de vervoerder en/of de kapitein de Reizigers vragen om voor medische behandeling aan land te gaan. Noch de vervoerder noch de Reisorganisator spreekt zich uit over of accepteert enige verantwoordelijkheid betreffende de kwaliteit van de beschikbare medische faciliteiten of behandelingen in een bepaalde haven of op de plaats waar de Reiziger van boord is gegaan. Medische faciliteiten en standaarden variëren van haven tot haven. Noch de Reisorganisator noch de vervoerder spreekt zich uit over of garandeert de kwaliteit van de medische behandeling aan land.

  10.5 De professionele opinie van de dokter over de gezond- en fitheid van de Reiziger aan boord van het schip of over het feit of hij al dan niet de Cruise mag voortzetten, is bindend voor de Reiziger.

  10.6 Het wordt aanbevolen om vóór de boeking medisch advies in te winnen voor kinderen tot 12 maanden oud. Artikel 6 en de eisen met betrekking tot geschiktheid en fitheid om te reizen is van toepassing op alle Reizigers inclusief baby’s en kinderen.

  11. MEDISCHE APPARATUUR

  11.1 Het is belangrijk dat Reizigers contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur die ze aan boord willen brengen om te controleren of deze veilig aan boord gebruikt kan worden. Aflevering van medische apparatuur bij de haven en op de hoogte stellen van de onderneming voorafgaand aan de boeking zodat de onderneming ervoor kan zorgen dat de medische apparatuur veilig vervoerd kan worden, komt voor verantwoordelijkheid van de Reiziger.

  11.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Reizigers om ervoor te zorgen dat de medische apparatuur goed werkt en dat er genoeg voorraad is voor de hele reis. Het schip heeft geen extra's aan boord en toegang tot verzorging aan land en apparatuur kan moeilijk zijn en kostbaar. Reizigers moeten in staat zijn om alle medische apparatuur te bedienen.

  12. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

  12.1 In-de-plaatsstelling: Wanneer aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan kan de Reiziger, welke vermeld staat op de oorspronkelijke boekingsbevestiging, zich laten vervangen door een andere Reiziger:

  (i) deze Reiziger voldoet aan alle voorwaarden voor het gebruik van de dienst, en

  (ii) een schriftelijke kennisgeving wordt gestuurd naar behoren aan de Reisorganisator uiterlijk 7 dagen vóór vertrek van de Cruise.

  Als de bovenstaande voorwaarden in dit artikel wordt voldaan, zal de indeplaatsstelling in elk geval onderworpen zijn aan de volgende administratiekosten per Reiziger per wijziging:

  BELLA FANTASTICA - AUREA - MSC YACHT CLUB

  € 50 per wijziging tot 7 dagen voor vertrek. Tot 7 dagen vóór vertrek:1e keer wijzigen =Gratis*

  Tot 7 dagen vóór vertrek: 2e keer wijzigen= €50 per wijziging

  *Naamswijzigingen zijn slechts eenmaal gratis voor Fantastica, Aurea en de MSC Yacht Club. Eventuele volgende naamswijzigingen zijn onderworpen aan dezelfde administratiekosten als Bella.

  De door de Reisorganisator geheven administratiekosten maken onderdeel uit van de Reissom en hierop zijn de betalingsregels van toepassing die op de Reissom van toepassing zijn. Aanvragen tot wijzigingen buiten de hierboven beschreven termijnen zullen als annulering worden beschouwd en zullen de in artikel 13 beschreven annuleringskosten geheven worden.

  De Reiziger en de derde contractant zijn beide hoofdelijk aansprakelijk bij de Reisorganisator voor de Reissom van de Cruise/Pakketreis en de eventuele extra kosten die ontstaan als gevolg van wijziging.

  12.2 Bovendien, zelfs nadat de boekingsbevestiging en factuur is toegestuurd, heeft de Reiziger het recht om eenmalig de gekochte Cruise/Pakketreis te wijzigen naar een andere Cruise op de volgende voorwaarden:

  (i) de datum van vertrek van de nieuwe Cruise/Pakketreis is later dan die van de originele Cruise/Pakketreis;

  (ii) de aanvraag, om de originele Cruise/Pakketreis te vervangen met een nieuwe Cruise/Pakketreis, is op basis van beschikbaarheid en dient uiterlijk 14 dagen vóór vertrekdatum aangevraagd te worden bij de Reisorganisator; en

  (iii) de route voor de nieuwe Cruise/Pakketreis dient zich in hetzelfde vaargebied als de originele Cruise/Pakketreis zoals omschreven in de desbetreffende brochure (of website) te bevinden; en (iv) de verwachte vertrekdatum van de nieuwe cruise valt binnen 1 jaar na de vertrekdatum van de origineel geboekte cruise.

  Als aan bovenstaande voorwaarden in dit artikel wordt voldaan, zal de vervanging van de originele Cruise/Pakketreis in elk geval onderworpen zijn aan de volgende administratiekosten per Reiziger:

  BELLA FANTASTICA - AUREA - MSC YACHT CLUB

  € 50 tot 30 dagen vóór vertrek Tot 30 dagen vóór vertrek: 1e keer wijzigen= Gratis

  Vanaf 30 dagen vóór vertrek tot en met 14 dagen voor vertrek: 1e keer wijzigen= €50

  Aanvragen tot wijzigingen ontvangen door de Reisorganisator buiten de hierboven beschreven termijnen, zullen als annuleringen beschouwd worden en in dat geval zullen de in artikel 13 beschreven annuleringskosten geheven worden

  Indien de prijs van de nieuwe Cruise/Pakketreis hoger is dan de originele Cruise/Pakketreis zal, bovenop de bovengenoemde administratiekosten, ook het verschil in prijs aan de Reiziger worden doorbelast. Het verschil in prijs en de verzekeringspremie zijn uitsluitend voor rekening van de Reiziger.

  Indien de prijs van de nieuwe Cruise/Pakketreis lager is dan die van de originele Cruise/Pakketreis, zal er geen vergoeding worden uitgekeerd aan de Reiziger. De Reissom blijft dan ongewijzigd, vermeerderd met de administratiekosten.

  In geval er sprake is van een eerdere wijziging van de originele Cruise/Pakketreis naar een nieuwe Cruise/Pakketreis en de Reiziger wenst alsnog in een later stadium te annuleren, dan gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden (als beschreven in artikel 13) waarbij voor de bepaling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de boekingsdatum van de origineel geboekte Cruise/Pakketreis.

  De Reisorganisator zal zijn uiterste best doen om aan aanvragen van Reizigers te voldoen voor wijzigingen in vluchtreserveringen, vervoer of andere diensten en deze aan te passen naar de nieuwe Cruise/Pakketreis. De Reisorganisator kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor aanvragen tot vluchtwijzigingen waaraan geen positief gevolg gegeven kon worden.

  12.3 Wijzigingen in naam of datum worden niet altijd toegestaan door luchtvaartmaatschappijen en andere aanbieders van vervoer wanneer deze reeds zijn gemaakt. De meeste luchtvaartmaatschappijen en andere aanbieders van vervoer beschouwen een dergelijke wijziging als annulering tegen de desbetreffende annuleringskosten. Eventuele bijkomende kosten zoals annuleringskosten en/of verhoogde prijzen geheven door luchtvaartmaatschappijen of overige derde partijen zijn uitsluitend voor rekening van de Reiziger.

  12.4 Overige wijzigingen, anders dan beschreven wordt in artikel 12.1 en 12.2, zijn op aanvraag mogelijk tot en met 28 dagen voor vertrek met een minimum administratiekosten van € 50 per Reiziger per wijziging. Eventuele extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van wijzigingen zijn uitsluitend voor rekening van de Reiziger.

  12.5 Indien , als gevolg van, door de Reiziger aangevraagde wijzigingen, het noodzakelijk is om een nieuwe boekingsbevestiging / factuur of (e)tickets uit te geven, uitsluitend ter beoordeling van de Reisorganisator, zal bovenop de hierboven vermelde kosten een bedrag van €25 per hut in rekening worden gebracht om de extra kosten te dekken.

  12.6 Eventuele, door de Reiziger, gevraagde wijzigingen op een Grand Tour zijn van toepassing op het hele pakket. Alle termijnen lopen vanaf de geplande vertrekdatum van de eerste cruise van de Grand Tour.

  13. ANNULERING DOOR DE REIZIGER

  13.1 Een annulering moet schriftelijk aangevraagd worden (per aangetekende brief, e-mail of fax) aan de Reisorganisator of via de verkoopagent van de Reiziger. Alle verstuurde tickets en de boekingsbevestiging moeten samen met het bericht van annulering teruggestuurd worden.

  13.2 Indien de Reisovereenkomst wordt geannuleerd zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  Cruises korter dan 15 nachten

  BELLA
  Meer dan 30 dagen vóór vertrek 20%

 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 40%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 60%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 80%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  FANTASTICA

 • Meer dan 30 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  AUREA

 • Meer dan 30 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  MSC YACHT CLUB

 • Meer dan 30 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  SPECIAAL TARIEF

 • Meer dan 30 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 60%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 90%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  Indien de aanbetaling groter is zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling.

  Cruises van 15 nachten of langer

  BELLA

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 40%
 • Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 60%
 • Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 80%
 • Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 (inclusief) tot aan de vertrekdag/no-show 100%

  FANTASTICA

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 (inclusief) tot aan de vertrekdag/no-show 100%
 • AUREA

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 (inclusief) tot aan de vertrekdag/no-show 100%
 • MSC YACHT CLUB

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 (inclusief) tot aan de vertrekdag/no-show 100%

  SPECIAAL TARIEF

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 60%
 • Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 90%
 • Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 dagen (inclusief) tot aan vertrekdag/no-show 100%
 • Indien de aanbetaling groter is zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling

  *Voor vluchten en ander bijgeboekt vervoer (bijvoorbeeld treinvervoer) geldt vanaf het moment van reserveren 100% annuleringskosten

  Annuleringskosten verschuldigd met ingang van zomerseizoen 2016 en verder:

  Annuleringsbeleid 2016

  MARKET

  CRUISE korter dan 15 nachten

  CRUISE van 15 nachten of langer

  NLD

  60 dagen of langer voor vertrek:

  € 50 administratiekosten

  90 dagen of langer voor vertrek:

  € 50 administratiekosten

  59 tot en met 30 dagen voor vertrek: 25%

  89 tot en met 60 dagen voor vertrek: 25%

  29 tot en met 22 dagen voor vertrek: 40%

  59 tot en met 52 dagen voor vertrek: 40%

  21 tot en met 15 dagen voor vertrek : 60%

  51 tot en met 35 dagen voor vertrek : 60%

  14 dagen tot en met 2 dagen voor vertrek 80%

  34 tot en met 15 dagen voor vertrek : 80%

  1 dag tot en met de dag van vertrek/ no show 95%

  14 dagen tot en met de dag van vertrek/ no show: 95%

  13.3 In het geval van annulering van één Reiziger welke op de boekingsbevestiging, uitgegeven door de Reisorganisator, staat ingedeeld in een hut met een andere Reiziger op basis van tweepersoonsbezetting, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  a) De Reisorganisator zal annuleringskosten in rekening brengen conform tabel als vermeld in artikel 13.2 voor de Reiziger die annuleert.;

  b) Voor de Reiziger die de hut alleen zal gebruiken, zal een eenpersoonstoeslag die van toepassing is op dat moment, in rekening worden gebracht, welke in combinatie met de annuleringskosten niet meer zal bedragen dan 100% van de reissom.

  Bij een eventuele no-show aan boord zal deze toeslag automatisch op de boordrekening van de Reiziger worden belast.

  Super Familiehutten: deelannulering bij Super familie hutten geven geen recht op restitutie. Conformartikel 12.1 is er alleen in- de plaats stelling mogelijk tegen de daarvoor vermelde toeslag met behoud van de oorspronkelijke reissom

  13.4 Voor vluchten en ander bijgeboekt vervoer (bijvoorbeeld treinvervoer) gelden vanaf het moment van boeking 100% annuleringskosten.

  13.5 In geval van annulering door de Reiziger van een Grand Tour zal deze van toepassing zijn op het hele pakket. Termijnen lopen vanaf de geplande vertrekdatum van de eerste cruise van de Grand Tour

  13.6 Het is mogelijk dat de Reiziger de (annulerings)kosten en/ of geheven toeslagen via de

  reis/annuleringsverzekering kan terugvorderen (afhankelijk van de voorwaarden van de

  verzekeringsmaatschappij), eventueel met aftrek van een eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om eventuele aanspraken op de reis/annuleringsverzekering geldend te maken

  14. WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR

  14.1 Regelingen voor de Cruise worden door de Reisorganisator vele maanden van tevoren gedaan. Heel af en toe kan het noodzakelijk zijn om die te wijzigen. De Reisorganisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Cruise of de Pakketreis te wijzigen, indien die nodig of aan te raden zouden zijn voor operationele, commerciële of veiligheidsredenen. Een dergelijke wijziging is een wijziging wegens gewichtige reden.
  14.2 In geval van een wijziging wegens gewichtige reden van de Reisovereenkomst zal de Reisorganisator de Reiziger zo snel als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk op de hoogte stellen van zulke wijziging.
  De Reiziger zal dan de keuze hebben tussen:
  a) de wijziging accepteren; of
  b) een andere Cruise boeken vanuit de brochure van gelijkwaardige of, indien beschikbaar, hogere prijsklasse. Indien de reissom van de Cruise/pakketreis hoger is zal het verschil in prijs worden doorberekend aan de Reiziger; of
  c) een andere Cruise boeken vanuit de brochure van lagere prijsklasse, indien beschikbaar, en met een terugbetaling van het prijsverschil; of
  d) annuleren met recht op de volledige terugbetaling van aan de Reisorganisator betaalde bedragen
  14.3 De Reiziger moet de Reisorganisator schriftelijk op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing of via zijn/haar reisagent binnen 72 uur na ontvangst van het wijzigingsbericht.
  14.4 De Reisorganisator is gerechtigd om te allen tijde een onderdeel van de Reis of Reisovereenkomst te wijzigen (afgelasting van een onderdeel van de Reisovereenkomst daaronder begrepen) wegens een gewichtige reden, in het bijzonder indien zulks naar het oordeel van de kapitein van het schip of van de Vervoerder noodzakelijk is voor de veiligheid van het schip en/of de goede bedrijfsvoering van het schip en/of de Vervoerder. In het bijzonder is de Reisorganisator gerechtigd op grond van voormelde redenen te beslissen om af te wijken van de geadverteerde of gewone reisweg, enige bootreis uit te stellen of te vervroegen, geplande havens over te slaan of te wijzigen, in hoofdzaak gelijkwaardig vervoer door een ander schip te regelen, te slepen of gesleept te worden of andere schepen te helpen, of enige gelijkwaardige handeling uit te voeren die, naar het uitsluitend oordeel van zichzelf en/of de kapitein, als aan te raden of noodzakelijk wordt beschouwd voor de veiligheid van de Reiziger, het schip en de bemanning.

  15. OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

  15.1 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor de Cruise op elk moment op te zeggen wegens gewichtige reden door de Reiziger schriftelijk onverwijld te informeren.
  15.2 Indien de opzegging geschiedt wegens een niet aan de Reiziger toe te rekenen omstandigheid dan zal de Reisorganisator de Reiziger de keuze bieden tussen:
  a) een volledige terugbetaling van alle aan de Reisorganisator betaalde bedragen; of
  b) een andere Cruise boeken vanuit de brochure van minimaal gelijkwaardige prijsklasse. Indien de reissom van de Cruise/pakketreis hoger is zal het verschil in prijs worden doorberekend aan de Reiziger; of
  c) een andere Cruise boeken vanuit de brochure van lagere prijsklasse, indien beschikbaar, en met een terugbetaling van het prijsverschil.

  16. AANSPRAKELIJKHEID

  16.1 De Reisorganisator zal zich tot het uiterste inspannen om te waarborgen dat de Reis verloopt conform hetgeen is overeengekomen in de Reisovereenkomst. Indien de Reis evenwel niet verloopt zoals overeengekomen, is de Reisorganisator voor eventuele schade niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming niet is toe te rekenen aan de Reisorganisator noch aan personen van wiens hulp de Reisorganisator bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  a) de tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst aan de Reiziger is toe te rekenen, dan wel aan enige andere deelnemer van de Reis onder dezelfde Reisovereenkomst;
  b) de tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de Reis begrepen diensten is betrokken;
  c) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht in de zin van de wet (art. 7:504 lid 3 sub c Burgerlijk Wetboek), dan wel aan een gebeurtenis die de Reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Reisovereenkomst gebruikt heeft gemaakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
  16.2 In het geval de Reisorganisator de Reisovereenkomst opzegt op de voet van artikel 15 van deze Algemene Boekingsvoorwaarden is deze voor geen enkele schade zijdens de Reiziger aansprakelijk.
  16.3 De Reisorganisator is gerechtigd zich op dezelfde aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen te beroepen als de Vervoerder op grond van diens Algemene Vervoervoorwaarden. Het Verdrag van Athene is van toepassing op alle vervoer van Reizigers door de Vervoerder. De Reisorganisator verklaart het Verdrag van Athene uitdrukkelijk tevens van toepassing op de Reisovereenkomst tussen de Reiziger en de Reisorganisator.
  16.4 De bepalingen van het Verdrag van Athene omtrent de termijn voor het indienen van een vordering die bestreken wordt door het Verdrag van Athene, alsmede de bepalingen van voormeld Verdrag die voorzien in beperking van aansprakelijkheid worden op de Reisovereenkomst tussen de Reisorganisator en de Reiziger van toepassing verklaard.
  16.5 Vervoer van Reizigers en hun bagage per zeevervoer is onderhevig aan het Verdrag van Athene 1974, zoals aangepast in het protocol van 2002 en EU reguleringen No. 392/2009 (hierna genoemd als “ Verdrag van Athene” )waar van toepassing
  Het Verdrag van Athene is een internationaal verdrag dat van toepassing is op het vervoer van Reizigers en hun bagage over zee op grond van een vervoerovereenkomst tussen de vervoerder en de Reiziger. Op grond van het Verdrag van Athene is de aansprakelijkheid van de vervoerder voor dood van of letsel aan de Reiziger beperkt. De aansprakelijkheid van de Reisorganisator onder de Reisovereenkomst voor dood van of letsel aan de Reiziger is beperkt tot 400.000 Speciale Trekkingsrechten (SDR). De aansprakelijkheid van de Reisorganisator onder de Reisovereenkomst voor verlies van of schade aan bagage is eveneens beperkt, terwijl termijnen gelden waarbinnen een vordering dient te worden ingesteld op straffe van verval. Meer informatie betreffende het Verdrag van Athene en alle voorwaarden kunt u terugvinden op de website van de Europese Commissie: (http:// ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm) De Vervoerder en de Reisorganisator tezamen zijn ter zake van dood of letsel dan wel voor schade aan of verlies van bagage aan boord van het schip nimmer verder aansprakelijk dan volgens de bepalingen van dit artikel. Vergoeding van schade aan de Reiziger door de Vervoerder heeft tot gevolg dat de Reiziger weerhouden is zijn vordering tot vergoeding van deze schade jegens de Reisorganisator te vervolgen, en omgekeerd.
  16.6 Indien de Reisorganisator op grond van het voorgaande jegens de Reiziger aansprakelijk is of wordt, anders dan voor dood of letsel waarop het Verdrag van Athene van toepassing, is de Reisorganisator hoe dan ook niet verder aansprakelijk dan voor een bedrag gelijk aan drie maal de Reissom, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de Reisorganisator zelf of diens leidinggevende ondergeschikten.

  17. BAGAGE

  17.1 De Reiziger wordt er op geattendeerd dat de Vervoerder alleen bagage aan boord van het cruiseschip accepteert die de persoonlijke eigendommen van de Reiziger bevat en die de Reiziger tijdens de Reis nodig heeft. De bagage dient stevig te zijn verpakt De Reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toezicht op zijn of haar bagage.
  17.2 De Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van, schade aan of bederf van beperkt houdbare producten, medicijnen, drank, contante geldmiddelen, creditkaarten of bankpassen, sieraden, goud, zilver of soortgelijke kostbaarheden, waardepapieren, financiële instrumenten, dossiers of andere waardevolle of zakelijke documenten, computers, mobiele telefoons, camera’s, hoortoestellen, elektrische rolstoelen, scooters, videoapparatuur of andere elektronische apparatuur, verrekijkers, films, videobanden, computerschijven, audioschijven, tapes, cd’s of dvd’s. Deze items dient de Reiziger niet in de accommodatie te laten liggen of onbeheerd achter te laten, niet aan boord van het cruiseschip en evenmin in andere vervoermiddelen zoals bussen en treinen of in hotels. De Reiziger dient deze items altijd te bewaren in de tas die de Reiziger bij zich draagt. De Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan handbagage die onbeheerd aan boord van het cruiseschip, in andere vervoermiddelen of in hotels is achtergelaten. Aan boord van de cruiseschepen van MSC Crociere kan gratis van kluisjes gebruik worden gemaakt bij de receptie of in accommodaties. Bepaalde hotels bieden mogelijk dezelfde faciliteit. Als de Reiziger gebruik maakt van een kluisje aan boord van een MSC Crociere-cruiseschip, heeft dit niet tot gevolg dat de Reisorganisator op enigerlei wijze verantwoordelijk is of wordt.
  De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, bederf , vertraging van bagage of schade ontstaan voordat bagage bij aanvang van de Reis is ingecheckt bij de Vervoerder, respectievelijk nadat de bagage is uitgecheckt door de Vervoerder aan het einde van de Reis. De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging van, schade of bederf ontstaan aan bagage zolang deze is toevertrouwd aan een vervoerder of luchtvaartmaatschappij.
  17.3 Op het vervoer van Reizigers en hun Bagage en overige bezittingen zijn tevens van toepassing de voorwaarden van toepassing op de desbetreffende vervoerovereenkomst met de desbetreffende vervoerder. De op het desbetreffende vervoer van toepassing zijnde voorwaarden zijn vermeld op het voor het betreffende vervoer uitgegeven ticket en worden voorts op eerste verzoek door de Reisorganisator toegezonden. Door het vervoer te accepteren, althans daarvan gebruik te maken, aanvaardt de Reiziger de toepasselijkheid van de voorwaarden van toepassing op het desbetreffende vervoer evenals de overige inhoud van de aan het vervoer ten grondslag liggende overeenkomst(en) ongeacht of aan de Reizigers zelf, of aan een derde ter zake een ticket is afgegeven. Voor verlies van of schade aan bagage, of schade door vertraging van aankomst bagage, is de Reisorganisator niet verder aansprakelijk dan volgens de voorwaarden van toepassing op het desbetreffende vervoer.
  17.4 De limieten met betrekking tot de afmeting en het gewicht van bagage zijn onderworpen aan de bepalingen van de internationale luchtvaartmaatschappijen. Er zijn luchtvaartmaatschappijen waarbij u moet betalen voor uw ruimbagage. De Reisorganisator zal ten tijde van boeking informatie verstrekken aan Reiziger betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de geboekte pakketreis.
  De Reiziger dient te allen tijde vooraf de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij betreffende de bagageregeling op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij te raadplegen.

  18. DE VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

  18.1 De Reiziger is verplicht om aan boord de instructies en orders van de kapitein en officieren te volgen. De Reiziger bevestigt en aanvaardt hierbij dat de kapitein en officieren de titel en het recht hebben om elke persoon aan boord, de hut, de bagage en eigendom te controleren voor veiligheids- of andere wettelijke redenen.
  18.2 De Reiziger gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord om zulke inspectie toe te laten.
  18.3 De Reizigers moeten alle nodige medische inentingen vóór de Cruise gekregen hebben en in het bezit zijn van alle tickets, geldige paspoorten, visa, medische verklaringen en alle andere documenten die nodig zijn voor de geplande havens en de ontscheping.
  18.4 Elke Reiziger garandeert dat hij/zij fysiek en mentaal fit en gezond is om de reis te maken.
  18.5 De Reisorganisator en/of de kapitein hebben het recht om de Reiziger de toegang tot het schip te weigeren of de Reiziger te eisen om van boord te gaan indien zij dat nodig achten voor de veiligheid van de Reiziger, de andere Reizigers of het schip, of indien het gedrag van de Reiziger, in de redelijke mening van de kapitein, het comfort en het plezier van de andere Reizigers aan boord in gevaar zou brengen of belemmeren.
  18.6 Het is elke Reiziger verboden om aan boord goederen of artikelen van gevaarlijke aard, en dieren mee te brengen. M.u.v. blinde geleide honden, indien deze zijn aangevraagd en goedgekeurd door de Reisorganisator. Indien de Reiziger hiermee in strijd handelt, kan de Reiziger deelname aan de Cruise of Pakketreis worden geweigerd. Elke aansprakelijkheid van de Reisorganisator in zulk een geval is uitgesloten. Indien de Reisorganisator dan wel de vervoerder of diens personeel coulancehalve de Reiziger toelaat onder inlevering van de goederen of artikelen van gevaarlijke aard, is de Reisorganisator voor schade aan of verlies daarvan niet aansprakelijk.
  18.7 De Reisorganisator kan tegenover geen enkele Reiziger aansprakelijk gesteld worden wat betreft inbreuk of schending door de Reiziger van de bepalingen in deze clausule. De Reiziger dient de Reisorganisator te vergoeden tegen verlies of schade veroorzaakt aan de Reisorganisator of aan één van haar leveranciers door zulke inbreuk of schending.
  18.8 Het gedrag van een Reiziger mag de veiligheid, de vrede en het plezier van de Cruise voor andere Reizigers niet aantasten of beperken.
  18.9 Reizigers mogen geen levende dieren, vuurwapens, mes- en steekvoorwerpen of zaken die als zodanig te gebruiken zijn, munitie, explosieven, of ontvlambare, toxische of gevaarlijke substanties, artikelen en gebruiksvoorwerpen zonder de schriftelijke goedkeuring van de Reisorganisator aan boord van het schip brengen.
  18.10 Reizigers worden aansprakelijk gesteld voor schade geleden door de Reisorganisator en/of de vervoerder en/of enige leverancier van een dienst die deel uitmaakt van de pakketreis als resultaat van de nalatigheid van de Reiziger om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen. De Reiziger zal aansprakelijk gesteld worden voor alle schade toegebracht aan het schip of zijn meubilair en uitrusting, voor schade of verlies tegenover andere Reizigers en derde partijen, en ook voor alle daaruit voortvloeiende boetes, schadevergoedingen en kosten die de Reisorganisator, vervoerder of leverancier verplicht is te betalen.

  19. VLUCHTEN

  19.1 De dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De vluchtgegevens staan in uw reispapieren. De Reisorganisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, wanneer dit noodzakelijk is, u te vervoeren met een andere luchtvaartmaatschappij, -schema en tijden dan overeengekomen. De betaling van het vliegticket wordt van tevoren door de Reisorganisator uitgevoerd en kan in geen enkel terugbetaald worden. Annulering door de Reiziger op elk ogenblik zal, ongeacht de annuleringsbepalingen met betrekking tot de Cruise, resulteert in het betalen van de vluchtprijs door die Reiziger.
  19.2 De Reiziger zal de bevestiging van de vluchttijden en -routes bij de reisdocumenten ontvangen, die ongeveer 10 -7 dagen vóór vertrek aan de Reiziger toegestuurd zullen worden.
  19.3 Voor reizen op andere data dan vermeld in de brochure of op speciaal vervoer kan een hoger tarief toegepast worden, waarvan de Reiziger vóór boeking op de hoogte zal worden gesteld.
  19.4 De Reisorganisator is niet de luchtvaartmaatschappij of een handelende luchtvaartmaatschappij, zoals bepaald door de burgerluchtvaartreguleringen van 2005 (instapweigering, compensatie en bijstand). De verplichtingen onder die reguleringen voor compensatie zijn uitsluitend die van de luchtvaartmaatschappij en/of handelende luchtvaartmaatschappij, en alle claims met betrekking tot annulering, vertraging of instapweigering inzake luchttransport moeten daarom aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappij gericht worden.
  19.5 De Reisorganisator kan onder de 2005-reguleringen niet aansprakelijk gesteld worden. Die aansprakelijkheden behoren volledig toe aan de luchtvaartmaatschappij waaraan de Reiziger alle claims moet richten. In het uitvoeren van hun rechten onder de 2005-reguleringen moet de Reiziger zo veel mogelijk van het contract proberen op te nemen en mag hij onder deze boekingsvoorwaarden of in de wet geen afbreuk doen aan de rechten van de Reisorganisator.
  19.6 Indien luchttransport in het Reisovereenkomst inbegrepen is, zal de Reisorganisator de Reiziger informeren over de vluchttijden via gegevens geleverd door de luchtvaartmaatschappij. Het vliegschema is alleen ter informatie. Het vervoerscontract van de Reiziger en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien, blijven bij de luchtvaartmaatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om op tijd op de luchthaven aan te komen om in te checken en aan boord te gaan.
  19.7 Indien de Reisovereenkomst geen vluchten omvat, is het de verantwoordelijkheid van de Reiziger om rechtstreeks van een luchtvaartmaatschappij een geldig ticket te verkrijgen dat geschikt is voor en op tijd is voor de reis met het schip (en inclusief plaatselijke transfers die de Reiziger moet regelen). De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de door de Reiziger geregelde vluchten of transfers.
  19.8 Indien de Cruise wordt gemist, door vertraging of uitvallen van vluchten of ander vervoer die/dat niet bij de Reisorganisator is/zijn geboekt, is de Reisorganisator voor het missen van de Cruise alsmede voor overige schade of extra kosten in generlei wijze aansprakelijk.
  19.9 Onafhankelijk van het feit of de vluchten bij de Reisorganisator of bij derden is geboekt, bestaat geen recht op restitutie van niet genoten overnachtingen, maaltijden, diensten en faciliteiten indien de Reiziger later dan oorspronkelijk gepland aan boord komt of eerder van boord gaat, ongeacht de reden.

  20. KLACHTEN

  20.1 Indien een Reiziger tijdens de Cruise een klacht heeft, dient hij dit zo snel mogelijk aan het cruisepersoneel aan boord te melden. Indien het cruisepersoneel niet in staat is om het probleem op te lossen, moet de klacht schriftelijk aan boord van het cruiseschip gerapporteerd worden middels aan boord van het schip verkrijgbare klachtformulieren. Indien de Reiziger achteraf een klacht wenst in te dienen, zal deze alleen in behandeling worden genomen wanneer wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden: 1: Reiziger dient schriftelijk te kunnen aantonen dat zijn/haar klacht aan boord kenbaar is gemaakt. 2: De klacht dient uiterlijk binnen 28 dagen na einde Cruise te zijn ontvangen door de Reisorganisatie.

  21. STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN

  21.1 De Reisorganisator is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden.
  21.2 De door de Reisorganisator aangeboden Reizen volgens de brochure vallen onder de garantie van SGR.
  21.3 De SGR-garantieregeling houdt in dat de Reiziger ervan verzekerd is zijn of haar vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij (de Reisorganisator) door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
  21.4 Voor zover de Reisovereenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

  22. GEGEVENSBESCHERMING

  22.1 Teneinde de boekingsaanvraag van de Reiziger te kunnen behandelen en verwerken en teneinde zeker te stellen dat de onderdelen van de Cruisereis soepel verlopen en aan de verwachtingen van de Reiziger voldoen, dient de Reisorganisator de door de Reizigers opgegeven persoonlijke informatie, waaronder naam, adresgegevens, bijzondere wensen of behoeften op het gebied van gezondheid, medische beperkingen, mobiliteitsbeperkingen of dieetvoorschriften te verwerken. Indien noodzakelijk zal de Reisorganisator deze persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking stellen die bij de vervulling van de Cruise betrokken zijn, waaronder reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerderen. De persoonlijke gegevens kunnen ook aan beveiligingsbedrijven of kredietbewakinginstellingen ter beschikking worden gesteld, aan debit- en creditcard-maatschappijen, aan overheids- en politiediensten, aan overheidsinstellingen als de douane en immigratie- en naturalisatiedienst, of aan andere instellingen voor zover daartoe een wettelijke gehoudenheid bestaat. Daarbij kan het onontkoombaar zijn, dat de persoonlijke gegevens van de Reiziger grensoverschrijdend worden verstuurd, inclusief naar landen buiten de Europese Unie, waar wetgeving en controle op naleving van regels omtrent bescherming van persoonsgegevens minder sterk of gedetailleerd zijn dan binnen de Europese Unie. Het voorgaande is ook van toepassing op informatie door de Reiziger verstrekt ten aanzien van eventuele (lichamelijke) handicaps of diëtistische of religieuze bijzonderheden. Indien de Reisorganisator niet in staat wordt gesteld deze persoonlijke gegevens te delen met in aanmerking komende derde partijen betrokken bij de vervulling van de Cruise, hetzij binnen de Europese Unie of daarbuiten, is de Reisorganisator niet in staat de boeking te verwerken. Teneinde de veiligheid aan boord van het Cruiseschip en van de Reizigers aan boord te waarborgen, zijn op het Cruiseschip bewakingscamera’s geïnstalleerd. De Reiziger wordt erop geattendeerd dat de werking van deze camera’s of de opslag of registratie van de videobeelden niet wordt gegarandeerd.
  22.2 De door de Reiziger verstrekte persoonlijke gegevens, of die bekend worden door de contacten met de Reisorganisator kunnen door de Reisorganisator of haar agent of dataverwerkende bedrijven in hun opdracht worden verwerkt, teneinde onder meer het boekingsverleden bij de Reisorganisator en het boekingsgedrag te analyseren, de kwaliteit van Cruisereizen te analyseren, deze verder te ontwikkelen en te verbeteren alsook de overige dienstverlening door de Reisorganisator evenals voor marktonderzoek en statistische doeleinden.
  22.3 De Reisorganisator zal de Reiziger voorzien van nieuws, informatie en bijzondere aanbiedingen betreffende Cruisereizen of andere diensten van de Reisorganisator. Indien de Reiziger het voorgaande niet wenst te ontvangen kan hieromtrent een bericht worden gestuurd aan het adres van de Reisorganisator. Het voorgaande betreft niet eventuele mailings e.d. van de reisagent, ter zake waarvan de Reiziger contact dient op te nemen met de reisagent. Indien de Reiziger inzage wenst in zijn of haar persoonlijke informatie waarover de Reisorganisator beschikt kan daartoe een verzoek worden ingediend bij de Reisorganisator. De kosten van ter beschikkingstelling van deze informatie kunnen door de Reisorganisator aan de Reiziger in rekening worden gebracht voor zover wettelijk toegestaan.

  23. VAARROUTE/RECHT ON TE WIJZIGEN

  23.1 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en/of die van de Kapitein van het schip (die niet onredelijk zal worden uitgeoefend) te beslissen om af te wijken van de gepubliceerde en/of oorspronkelijke vaarroute, deze te vertragen of te anticiperen op elke mogelijke situatie, weglaten van of veranderen van geplande havens, vervoer door een ander vaartuig, te slepen of gesleept te worden. Alsook andere schepen te helpen of andere handelingen uit te voeren die, in de Reisorganisator en/of Kapiteins eigen goeddunken, wenselijk of noodzakelijk is voor de veiligheid van de Reizigers, het schip en de bemanning. In dergelijke omstandigheden zal de Reisorganisator geen enkele aansprakelijkheid of verplichting naar de passagier hebben.

  24. AFWIJKING

  24.1 Er mag geen enkele afwijking op deze voorwaarden van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door de Reisorganisator.

  2. ROKERSBELEID

  25.1 De Reisorganisator respecteert de behoeften en wensen van alle Reizigers. In overeenstemming met algemene standaarden is roken zeer beperkt toegestaan in toegewezen gebieden op het schip en zijn ze uitgerust met een speciaal luchtafzuigsysteem.
  25.2 Roken is ten strengste verboden op plaatsen waar eten wordt geserveerd (buffetten en restaurants, medische centra, kindergebieden, gangen of liften, gebieden waar Reizigers in groep worden verzameld voor veiligheidsoefeningen, ontschepings- of excursievertrekken, openbare toiletten of in bars dicht bij gebieden waar eten wordt geserveerd.
  25.3 De Reisorganisator adviseert Reizigers uitdrukkelijk om niet te roken in hutten vanwege het risico van brand. Roken op het balkon van de hut is niet toegestaan.
  25.4 Roken is toegestaan in een beperkt aantal ruimtes op de schepen langs één kant (aangeduid door een symbool) van de hoofddekgebieden buiten het zwembad, waar asbakken zijn voorzien.
  25.5 Sigaretten en rookgerei overboord gooien is verboden.

  26. AANSPRAKELIJKHEID VAN WERKNEMERS, BEDIENDEN EN ONDERAANNEMERS

  26.1 Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele werknemer of agent van de Reisorganisator en/of de vervoerder, inclusief de kapitein en de bemanning van het betreffende Cruiseschip, inclusief zelfstandige onderaannemers en hun werknemers alsook de verzekeraars van deze partijen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze boekingsvoorwaarden en dat deze partijen in dezelfde mate als de Reisorganisator en/of de vervoerder een beroep mogen doen op deze algemene boekingsvoorwaarden en de vervoersvoorwaarden.
  26.2 Excursies aan land worden uitgevoerd door zelfstandige ondernemers, zelfs indien ze verkocht worden door verkoopagenten of aan boord van het Cruiseschip. MSC kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor diensten die door zulke zelfstandige ondernemers geleverd worden. De Reisorganisator handelt louter als agent voor de leverancier van de excursies aan de kust. De Reisorganisator heeft geen directe controle over de leveranciers van excursies aan de kust en hun diensten daar vandaan. Daarom kan de Reisorganisator in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies en schade geleden door de Reiziger als resultaat van de nalatigheid of andere zaken van de leveranciers van excursies aan de kust. De Reisorganisator houdt rekening met de vaardigheden en de zorgen in de selectie van een eervolle leverancier voor excursies aan de kust. In het bepalen van de prestaties en/of aansprakelijkheid van de leveranciers van excursies aan de kust zullen de plaatselijke wetten en reguleringen toegepast worden.

  27. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

  27.1 Op de Reisovereenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Vorderingen tegen de Reisorganisator en/of personeel van de Reisorganisator zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Geneve, Zwitserland dan wel bij de rechtbank Rotterdam, Nederland, onder uitsluiting van elke andere rechtbank.

  28. WIJZIGINGEN, ONVOLKOMENHEDEN EN FOUTEN

  28.1 Maximale inspanning is geleverd om de juistheid en nauwkeurigheid van de inhoud van deze brochure te waarborgen, maar het kan zijn dat eventuele wijzigingen of herzieningen hebben plaatsgevonden na het printen van deze brochure.
  Het verdient aanbeveling om dit te controleren bij uw reisagent of de website van MSC Cruises Nederland te bezoeken voor de actuele en bijgewerkte algemene boekingsvoorwaarden.

  BELLA
  Meer dan 30 dagen vóór vertrek 20%

 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 40%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 60%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 80%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  FANTASTICA

 • Meer dan 30 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  AUREA

 • Meer dan 30 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  MSC YACHT CLUB

 • Meer dan 30 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  SPECIAAL TARIEF

 • Meer dan 30 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 30 (inclusief) tot 21 dagen vóór vertrek 60%
 • Vanaf 21 (inclusief) tot 14 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 14 (inclusief) tot 2 dagen vóór vertrek 90%
 • Vanaf 2 dagen (inclusief) tot de dag van vertrekdag 95%
 • Op de vertrekdag/no-show 100%

  Indien de aanbetaling groter is zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling.

  Cruises van 15 nachten of langer

  BELLA

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 40%
 • Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 60%
 • Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 80%
 • Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 (inclusief) tot aan de vertrekdag/no-show 100%

  FANTASTICA

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 20%
 • Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 30%
 • Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 (inclusief) tot aan de vertrekdag/no-show 100%
 • AUREA

  Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 30%
  Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 50%
  Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 75%
  Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 (inclusief) tot aan de vertrekdag/no-show 100%
 • MSC YACHT CLUB

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 20%
  Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 30%
  Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 50%
  Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 75%
  Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 (inclusief) tot aan de vertrekdag/no-show 100%

  SPECIAAL TARIEF

 • Meer dan 60 dagen vóór vertrek 50%
 • Vanaf 60 (inclusief) tot 51 dagen vóór vertrek 60%
 • Vanaf 51 (inclusief) tot 22 dagen vóór vertrek 75%
 • Vanaf 22 (inclusief) tot 15 dagen vóór vertrek 90%
 • Vanaf 15 (inclusief) tot 8 dagen voor vertrek 95%
 • Vanaf 8 dagen (inclusief) tot aan vertrekdag/no-show 100%
 • Indien de aanbetaling groter is zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling

  *Voor vluchten en ander bijgeboekt vervoer (bijvoorbeeld treinvervoer) geldt vanaf het moment van reserveren 100% annuleringskosten

  Annuleringskosten verschuldigd met ingang van zomerseizoen 2016 en verder:

  Annuleringsbeleid 2016

  MARKET

  CRUISE korter dan 15 nachten

  CRUISE van 15 nachten of langer

  NLD

  60 dagen of langer voor vertrek:

  € 50 administratiekosten

  90 dagen of langer voor vertrek:

  € 50 administratiekosten

  59 tot en met 30 dagen voor vertrek: 25%

  89 tot en met 60 dagen voor vertrek: 25%

  29 tot en met 22 dagen voor vertrek: 40%

  59 tot en met 52 dagen voor vertrek: 40%

  21 tot en met 15 dagen voor vertrek : 60%

  51 tot en met 35 dagen voor vertrek : 60%

  14 dagen tot en met 2 dagen voor vertrek 80%

  34 tot en met 15 dagen voor vertrek : 80%

  1 dag tot en met de dag van vertrek/ no show 95%

  14 dagen tot en met de dag van vertrek/ no show: 95%

  13.3 In het geval van annulering van één Reiziger welke op de boekingsbevestiging, uitgegeven door de Reisorganisator, staat ingedeeld in een hut met een andere Reiziger op basis van tweepersoonsbezetting, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  a) De Reisorganisator zal annuleringskosten in rekening brengen conform tabel als vermeld in artikel 13.2 voor de Reiziger die annuleert.;

  b) Voor de Reiziger die de hut alleen zal gebruiken, zal een eenpersoonstoeslag die van toepassing is op dat moment, in rekening worden gebracht, welke in combinatie met de annuleringskosten niet meer zal bedragen dan 100% van de reissom.

  Bij een eventuele no-show aan boord zal deze toeslag automatisch op de boordrekening van de Reiziger worden belast.

  Super Familiehutten: deelannulering bij Super familie hutten geven geen recht op restitutie. Conformartikel 12.1 is er alleen in- de plaats stelling mogelijk tegen de daarvoor vermelde toeslag met behoud van de oorspronkelijke reissom

  13.4 Voor vluchten en ander bijgeboekt vervoer (bijvoorbeeld treinvervoer) gelden vanaf het moment van boeking 100% annuleringskosten.

  13.5 In geval van annulering door de Reiziger van een Grand Tour zal deze van toepassing zijn op het hele pakket. Termijnen lopen vanaf de geplande vertrekdatum van de eerste cruise van de Grand Tour

  13.6 Het is mogelijk dat de Reiziger de (annulerings)kosten en/ of geheven toeslagen via de

  reis/annuleringsverzekering kan terugvorderen (afhankelijk van de voorwaarden van de

  verzekeringsmaatschappij), eventueel met aftrek van een eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om eventuele aanspraken op de reis/annuleringsverzekering geldend te maken

  14. WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR

  14.1 Regelingen voor de Cruise worden door de Reisorganisator vele maanden van tevoren gedaan. Heel af en toe kan het noodzakelijk zijn om die te wijzigen. De Reisorganisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Cruise of de Pakketreis te wijzigen, indien die nodig of aan te raden zouden zijn voor operationele, commerciële of veiligheidsredenen. Een dergelijke wijziging is een wijziging wegens gewichtige reden.
  14.2 In geval van een wijziging wegens gewichtige reden van de Reisovereenkomst zal de Reisorganisator de Reiziger zo snel als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk op de hoogte stellen van zulke wijziging.
  De Reiziger zal dan de keuze hebben tussen:
  a) de wijziging accepteren; of
  b) een andere Cruise boeken vanuit de brochure van gelijkwaardige of, indien beschikbaar, hogere prijsklasse. Indien de reissom van de Cruise/pakketreis hoger is zal het verschil in prijs worden doorberekend aan de Reiziger; of
  c) een andere Cruise boeken vanuit de brochure van lagere prijsklasse, indien beschikbaar, en met een terugbetaling van het prijsverschil; of
  d) annuleren met recht op de volledige terugbetaling van aan de Reisorganisator betaalde bedragen
  14.3 De Reiziger moet de Reisorganisator schriftelijk op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing of via zijn/haar reisagent binnen 72 uur na ontvangst van het wijzigingsbericht.
  14.4 De Reisorganisator is gerechtigd om te allen tijde een onderdeel van de Reis of Reisovereenkomst te wijzigen (afgelasting van een onderdeel van de Reisovereenkomst daaronder begrepen) wegens een gewichtige reden, in het bijzonder indien zulks naar het oordeel van de kapitein van het schip of van de Vervoerder noodzakelijk is voor de veiligheid van het schip en/of de goede bedrijfsvoering van het schip en/of de Vervoerder. In het bijzonder is de Reisorganisator gerechtigd op grond van voormelde redenen te beslissen om af te wijken van de geadverteerde of gewone reisweg, enige bootreis uit te stellen of te vervroegen, geplande havens over te slaan of te wijzigen, in hoofdzaak gelijkwaardig vervoer door een ander schip te regelen, te slepen of gesleept te worden of andere schepen te helpen, of enige gelijkwaardige handeling uit te voeren die, naar het uitsluitend oordeel van zichzelf en/of de kapitein, als aan te raden of noodzakelijk wordt beschouwd voor de veiligheid van de Reiziger, het schip en de bemanning.

  15. OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

  15.1 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor de Cruise op elk moment op te zeggen wegens gewichtige reden door de Reiziger schriftelijk onverwijld te informeren.
  15.2 Indien de opzegging geschiedt wegens een niet aan de Reiziger toe te rekenen omstandigheid dan zal de Reisorganisator de Reiziger de keuze bieden tussen:
  a) een volledige terugbetaling van alle aan de Reisorganisator betaalde bedragen; of
  b) een andere Cruise boeken vanuit de brochure van minimaal gelijkwaardige prijsklasse. Indien de reissom van de Cruise/pakketreis hoger is zal het verschil in prijs worden doorberekend aan de Reiziger; of
  c) een andere Cruise boeken vanuit de brochure van lagere prijsklasse, indien beschikbaar, en met een terugbetaling van het prijsverschil.

  16. AANSPRAKELIJKHEID

  16.1 De Reisorganisator zal zich tot het uiterste inspannen om te waarborgen dat de Reis verloopt conform hetgeen is overeengekomen in de Reisovereenkomst. Indien de Reis evenwel niet verloopt zoals overeengekomen, is de Reisorganisator voor eventuele schade niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming niet is toe te rekenen aan de Reisorganisator noch aan personen van wiens hulp de Reisorganisator bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  a) de tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst aan de Reiziger is toe te rekenen, dan wel aan enige andere deelnemer van de Reis onder dezelfde Reisovereenkomst;
  b) de tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de Reis begrepen diensten is betrokken;
  c) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht in de zin van de wet (art. 7:504 lid 3 sub c Burgerlijk Wetboek), dan wel aan een gebeurtenis die de Reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Reisovereenkomst gebruikt heeft gemaakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
  16.2 In het geval de Reisorganisator de Reisovereenkomst opzegt op de voet van artikel 15 van deze Algemene Boekingsvoorwaarden is deze voor geen enkele schade zijdens de Reiziger aansprakelijk.
  16.3 De Reisorganisator is gerechtigd zich op dezelfde aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen te beroepen als de Vervoerder op grond van diens Algemene Vervoervoorwaarden. Het Verdrag van Athene is van toepassing op alle vervoer van Reizigers door de Vervoerder. De Reisorganisator verklaart het Verdrag van Athene uitdrukkelijk tevens van toepassing op de Reisovereenkomst tussen de Reiziger en de Reisorganisator.
  16.4 De bepalingen van het Verdrag van Athene omtrent de termijn voor het indienen van een vordering die bestreken wordt door het Verdrag van Athene, alsmede de bepalingen van voormeld Verdrag die voorzien in beperking van aansprakelijkheid worden op de Reisovereenkomst tussen de Reisorganisator en de Reiziger van toepassing verklaard.
  16.5 Vervoer van Reizigers en hun bagage per zeevervoer is onderhevig aan het Verdrag van Athene 1974, zoals aangepast in het protocol van 2002 en EU reguleringen No. 392/2009 (hierna genoemd als “ Verdrag van Athene” )waar van toepassing
  Het Verdrag van Athene is een internationaal verdrag dat van toepassing is op het vervoer van Reizigers en hun bagage over zee op grond van een vervoerovereenkomst tussen de vervoerder en de Reiziger. Op grond van het Verdrag van Athene is de aansprakelijkheid van de vervoerder voor dood van of letsel aan de Reiziger beperkt. De aansprakelijkheid van de Reisorganisator onder de Reisovereenkomst voor dood van of letsel aan de Reiziger is beperkt tot 400.000 Speciale Trekkingsrechten (SDR). De aansprakelijkheid van de Reisorganisator onder de Reisovereenkomst voor verlies van of schade aan bagage is eveneens beperkt, terwijl termijnen gelden waarbinnen een vordering dient te worden ingesteld op straffe van verval. Meer informatie betreffende het Verdrag van Athene en alle voorwaarden kunt u terugvinden op de website van de Europese Commissie: (http:// ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm) De Vervoerder en de Reisorganisator tezamen zijn ter zake van dood of letsel dan wel voor schade aan of verlies van bagage aan boord van het schip nimmer verder aansprakelijk dan volgens de bepalingen van dit artikel. Vergoeding van schade aan de Reiziger door de Vervoerder heeft tot gevolg dat de Reiziger weerhouden is zijn vordering tot vergoeding van deze schade jegens de Reisorganisator te vervolgen, en omgekeerd.
  16.6 Indien de Reisorganisator op grond van het voorgaande jegens de Reiziger aansprakelijk is of wordt, anders dan voor dood of letsel waarop het Verdrag van Athene van toepassing, is de Reisorganisator hoe dan ook niet verder aansprakelijk dan voor een bedrag gelijk aan drie maal de Reissom, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de Reisorganisator zelf of diens leidinggevende ondergeschikten.

  17. BAGAGE

  17.1 De Reiziger wordt er op geattendeerd dat de Vervoerder alleen bagage aan boord van het cruiseschip accepteert die de persoonlijke eigendommen van de Reiziger bevat en die de Reiziger tijdens de Reis nodig heeft. De bagage dient stevig te zijn verpakt De Reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toezicht op zijn of haar bagage.
  17.2 De Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van, schade aan of bederf van beperkt houdbare producten, medicijnen, drank, contante geldmiddelen, creditkaarten of bankpassen, sieraden, goud, zilver of soortgelijke kostbaarheden, waardepapieren, financiële instrumenten, dossiers of andere waardevolle of zakelijke documenten, computers, mobiele telefoons, camera’s, hoortoestellen, elektrische rolstoelen, scooters, videoapparatuur of andere elektronische apparatuur, verrekijkers, films, videobanden, computerschijven, audioschijven, tapes, cd’s of dvd’s. Deze items dient de Reiziger niet in de accommodatie te laten liggen of onbeheerd achter te laten, niet aan boord van het cruiseschip en evenmin in andere vervoermiddelen zoals bussen en treinen of in hotels. De Reiziger dient deze items altijd te bewaren in de tas die de Reiziger bij zich draagt. De Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan handbagage die onbeheerd aan boord van het cruiseschip, in andere vervoermiddelen of in hotels is achtergelaten. Aan boord van de cruiseschepen van MSC Crociere kan gratis van kluisjes gebruik worden gemaakt bij de receptie of in accommodaties. Bepaalde hotels bieden mogelijk dezelfde faciliteit. Als de Reiziger gebruik maakt van een kluisje aan boord van een MSC Crociere-cruiseschip, heeft dit niet tot gevolg dat de Reisorganisator op enigerlei wijze verantwoordelijk is of wordt.
  De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, bederf , vertraging van bagage of schade ontstaan voordat bagage bij aanvang van de Reis is ingecheckt bij de Vervoerder, respectievelijk nadat de bagage is uitgecheckt door de Vervoerder aan het einde van de Reis. De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging van, schade of bederf ontstaan aan bagage zolang deze is toevertrouwd aan een vervoerder of luchtvaartmaatschappij.
  17.3 Op het vervoer van Reizigers en hun Bagage en overige bezittingen zijn tevens van toepassing de voorwaarden van toepassing op de desbetreffende vervoerovereenkomst met de desbetreffende vervoerder. De op het desbetreffende vervoer van toepassing zijnde voorwaarden zijn vermeld op het voor het betreffende vervoer uitgegeven ticket en worden voorts op eerste verzoek door de Reisorganisator toegezonden. Door het vervoer te accepteren, althans daarvan gebruik te maken, aanvaardt de Reiziger de toepasselijkheid van de voorwaarden van toepassing op het desbetreffende vervoer evenals de overige inhoud van de aan het vervoer ten grondslag liggende overeenkomst(en) ongeacht of aan de Reizigers zelf, of aan een derde ter zake een ticket is afgegeven. Voor verlies van of schade aan bagage, of schade door vertraging van aankomst bagage, is de Reisorganisator niet verder aansprakelijk dan volgens de voorwaarden van toepassing op het desbetreffende vervoer.
  17.4 De limieten met betrekking tot de afmeting en het gewicht van bagage zijn onderworpen aan de bepalingen van de internationale luchtvaartmaatschappijen. Er zijn luchtvaartmaatschappijen waarbij u moet betalen voor uw ruimbagage. De Reisorganisator zal ten tijde van boeking informatie verstrekken aan Reiziger betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de geboekte pakketreis.
  De Reiziger dient te allen tijde vooraf de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij betreffende de bagageregeling op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij te raadplegen.

  18. DE VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

  18.1 De Reiziger is verplicht om aan boord de instructies en orders van de kapitein en officieren te volgen. De Reiziger bevestigt en aanvaardt hierbij dat de kapitein en officieren de titel en het recht hebben om elke persoon aan boord, de hut, de bagage en eigendom te controleren voor veiligheids- of andere wettelijke redenen.
  18.2 De Reiziger gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord om zulke inspectie toe te laten.
  18.3 De Reizigers moeten alle nodige medische inentingen vóór de Cruise gekregen hebben en in het bezit zijn van alle tickets, geldige paspoorten, visa, medische verklaringen en alle andere documenten die nodig zijn voor de geplande havens en de ontscheping.
  18.4 Elke Reiziger garandeert dat hij/zij fysiek en mentaal fit en gezond is om de reis te maken.
  18.5 De Reisorganisator en/of de kapitein hebben het recht om de Reiziger de toegang tot het schip te weigeren of de Reiziger te eisen om van boord te gaan indien zij dat nodig achten voor de veiligheid van de Reiziger, de andere Reizigers of het schip, of indien het gedrag van de Reiziger, in de redelijke mening van de kapitein, het comfort en het plezier van de andere Reizigers aan boord in gevaar zou brengen of belemmeren.
  18.6 Het is elke Reiziger verboden om aan boord goederen of artikelen van gevaarlijke aard, en dieren mee te brengen. M.u.v. blinde geleide honden, indien deze zijn aangevraagd en goedgekeurd door de Reisorganisator. Indien de Reiziger hiermee in strijd handelt, kan de Reiziger deelname aan de Cruise of Pakketreis worden geweigerd. Elke aansprakelijkheid van de Reisorganisator in zulk een geval is uitgesloten. Indien de Reisorganisator dan wel de vervoerder of diens personeel coulancehalve de Reiziger toelaat onder inlevering van de goederen of artikelen van gevaarlijke aard, is de Reisorganisator voor schade aan of verlies daarvan niet aansprakelijk.
  18.7 De Reisorganisator kan tegenover geen enkele Reiziger aansprakelijk gesteld worden wat betreft inbreuk of schending door de Reiziger van de bepalingen in deze clausule. De Reiziger dient de Reisorganisator te vergoeden tegen verlies of schade veroorzaakt aan de Reisorganisator of aan één van haar leveranciers door zulke inbreuk of schending.
  18.8 Het gedrag van een Reiziger mag de veiligheid, de vrede en het plezier van de Cruise voor andere Reizigers niet aantasten of beperken.
  18.9 Reizigers mogen geen levende dieren, vuurwapens, mes- en steekvoorwerpen of zaken die als zodanig te gebruiken zijn, munitie, explosieven, of ontvlambare, toxische of gevaarlijke substanties, artikelen en gebruiksvoorwerpen zonder de schriftelijke goedkeuring van de Reisorganisator aan boord van het schip brengen.
  18.10 Reizigers worden aansprakelijk gesteld voor schade geleden door de Reisorganisator en/of de vervoerder en/of enige leverancier van een dienst die deel uitmaakt van de pakketreis als resultaat van de nalatigheid van de Reiziger om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen. De Reiziger zal aansprakelijk gesteld worden voor alle schade toegebracht aan het schip of zijn meubilair en uitrusting, voor schade of verlies tegenover andere Reizigers en derde partijen, en ook voor alle daaruit voortvloeiende boetes, schadevergoedingen en kosten die de Reisorganisator, vervoerder of leverancier verplicht is te betalen.

  19. VLUCHTEN

  19.1 De dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De vluchtgegevens staan in uw reispapieren. De Reisorganisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, wanneer dit noodzakelijk is, u te vervoeren met een andere luchtvaartmaatschappij, -schema en tijden dan overeengekomen. De betaling van het vliegticket wordt van tevoren door de Reisorganisator uitgevoerd en kan in geen enkel terugbetaald worden. Annulering door de Reiziger op elk ogenblik zal, ongeacht de annuleringsbepalingen met betrekking tot de Cruise, resulteert in het betalen van de vluchtprijs door die Reiziger.
  19.2 De Reiziger zal de bevestiging van de vluchttijden en -routes bij de reisdocumenten ontvangen, die ongeveer 10 -7 dagen vóór vertrek aan de Reiziger toegestuurd zullen worden.
  19.3 Voor reizen op andere data dan vermeld in de brochure of op speciaal vervoer kan een hoger tarief toegepast worden, waarvan de Reiziger vóór boeking op de hoogte zal worden gesteld.
  19.4 De Reisorganisator is niet de luchtvaartmaatschappij of een handelende luchtvaartmaatschappij, zoals bepaald door de burgerluchtvaartreguleringen van 2005 (instapweigering, compensatie en bijstand). De verplichtingen onder die reguleringen voor compensatie zijn uitsluitend die van de luchtvaartmaatschappij en/of handelende luchtvaartmaatschappij, en alle claims met betrekking tot annulering, vertraging of instapweigering inzake luchttransport moeten daarom aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappij gericht worden.
  19.5 De Reisorganisator kan onder de 2005-reguleringen niet aansprakelijk gesteld worden. Die aansprakelijkheden behoren volledig toe aan de luchtvaartmaatschappij waaraan de Reiziger alle claims moet richten. In het uitvoeren van hun rechten onder de 2005-reguleringen moet de Reiziger zo veel mogelijk van het contract proberen op te nemen en mag hij onder deze boekingsvoorwaarden of in de wet geen afbreuk doen aan de rechten van de Reisorganisator.
  19.6 Indien luchttransport in het Reisovereenkomst inbegrepen is, zal de Reisorganisator de Reiziger informeren over de vluchttijden via gegevens geleverd door de luchtvaartmaatschappij. Het vliegschema is alleen ter informatie. Het vervoerscontract van de Reiziger en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien, blijven bij de luchtvaartmaatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om op tijd op de luchthaven aan te komen om in te checken en aan boord te gaan.
  19.7 Indien de Reisovereenkomst geen vluchten omvat, is het de verantwoordelijkheid van de Reiziger om rechtstreeks van een luchtvaartmaatschappij een geldig ticket te verkrijgen dat geschikt is voor en op tijd is voor de reis met het schip (en inclusief plaatselijke transfers die de Reiziger moet regelen). De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de door de Reiziger geregelde vluchten of transfers.
  19.8 Indien de Cruise wordt gemist, door vertraging of uitvallen van vluchten of ander vervoer die/dat niet bij de Reisorganisator is/zijn geboekt, is de Reisorganisator voor het missen van de Cruise alsmede voor overige schade of extra kosten in generlei wijze aansprakelijk.
  19.9 Onafhankelijk van het feit of de vluchten bij de Reisorganisator of bij derden is geboekt, bestaat geen recht op restitutie van niet genoten overnachtingen, maaltijden, diensten en faciliteiten indien de Reiziger later dan oorspronkelijk gepland aan boord komt of eerder van boord gaat, ongeacht de reden.

  20. KLACHTEN

  20.1 Indien een Reiziger tijdens de Cruise een klacht heeft, dient hij dit zo snel mogelijk aan het cruisepersoneel aan boord te melden. Indien het cruisepersoneel niet in staat is om het probleem op te lossen, moet de klacht schriftelijk aan boord van het cruiseschip gerapporteerd worden middels aan boord van het schip verkrijgbare klachtformulieren. Indien de Reiziger achteraf een klacht wenst in te dienen, zal deze alleen in behandeling worden genomen wanneer wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden: 1: Reiziger dient schriftelijk te kunnen aantonen dat zijn/haar klacht aan boord kenbaar is gemaakt. 2: De klacht dient uiterlijk binnen 28 dagen na einde Cruise te zijn ontvangen door de Reisorganisatie.

  21. STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN

  21.1 De Reisorganisator is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden.
  21.2 De door de Reisorganisator aangeboden Reizen volgens de brochure vallen onder de garantie van SGR.
  21.3 De SGR-garantieregeling houdt in dat de Reiziger ervan verzekerd is zijn of haar vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij (de Reisorganisator) door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
  21.4 Voor zover de Reisovereenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

  22. GEGEVENSBESCHERMING

  22.1 Teneinde de boekingsaanvraag van de Reiziger te kunnen behandelen en verwerken en teneinde zeker te stellen dat de onderdelen van de Cruisereis soepel verlopen en aan de verwachtingen van de Reiziger voldoen, dient de Reisorganisator de door de Reizigers opgegeven persoonlijke informatie, waaronder naam, adresgegevens, bijzondere wensen of behoeften op het gebied van gezondheid, medische beperkingen, mobiliteitsbeperkingen of dieetvoorschriften te verwerken. Indien noodzakelijk zal de Reisorganisator deze persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking stellen die bij de vervulling van de Cruise betrokken zijn, waaronder reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerderen. De persoonlijke gegevens kunnen ook aan beveiligingsbedrijven of kredietbewakinginstellingen ter beschikking worden gesteld, aan debit- en creditcard-maatschappijen, aan overheids- en politiediensten, aan overheidsinstellingen als de douane en immigratie- en naturalisatiedienst, of aan andere instellingen voor zover daartoe een wettelijke gehoudenheid bestaat. Daarbij kan het onontkoombaar zijn, dat de persoonlijke gegevens van de Reiziger grensoverschrijdend worden verstuurd, inclusief naar landen buiten de Europese Unie, waar wetgeving en controle op naleving van regels omtrent bescherming van persoonsgegevens minder sterk of gedetailleerd zijn dan binnen de Europese Unie. Het voorgaande is ook van toepassing op informatie door de Reiziger verstrekt ten aanzien van eventuele (lichamelijke) handicaps of diëtistische of religieuze bijzonderheden. Indien de Reisorganisator niet in staat wordt gesteld deze persoonlijke gegevens te delen met in aanmerking komende derde partijen betrokken bij de vervulling van de Cruise, hetzij binnen de Europese Unie of daarbuiten, is de Reisorganisator niet in staat de boeking te verwerken. Teneinde de veiligheid aan boord van het Cruiseschip en van de Reizigers aan boord te waarborgen, zijn op het Cruiseschip bewakingscamera’s geïnstalleerd. De Reiziger wordt erop geattendeerd dat de werking van deze camera’s of de opslag of registratie van de videobeelden niet wordt gegarandeerd.
  22.2 De door de Reiziger verstrekte persoonlijke gegevens, of die bekend worden door de contacten met de Reisorganisator kunnen door de Reisorganisator of haar agent of dataverwerkende bedrijven in hun opdracht worden verwerkt, teneinde onder meer het boekingsverleden bij de Reisorganisator en het boekingsgedrag te analyseren, de kwaliteit van Cruisereizen te analyseren, deze verder te ontwikkelen en te verbeteren alsook de overige dienstverlening door de Reisorganisator evenals voor marktonderzoek en statistische doeleinden.
  22.3 De Reisorganisator zal de Reiziger voorzien van nieuws, informatie en bijzondere aanbiedingen betreffende Cruisereizen of andere diensten van de Reisorganisator. Indien de Reiziger het voorgaande niet wenst te ontvangen kan hieromtrent een bericht worden gestuurd aan het adres van de Reisorganisator. Het voorgaande betreft niet eventuele mailings e.d. van de reisagent, ter zake waarvan de Reiziger contact dient op te nemen met de reisagent. Indien de Reiziger inzage wenst in zijn of haar persoonlijke informatie waarover de Reisorganisator beschikt kan daartoe een verzoek worden ingediend bij de Reisorganisator. De kosten van ter beschikkingstelling van deze informatie kunnen door de Reisorganisator aan de Reiziger in rekening worden gebracht voor zover wettelijk toegestaan.

  23. VAARROUTE/RECHT ON TE WIJZIGEN

  23.1 De Reisorganisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en/of die van de Kapitein van het schip (die niet onredelijk zal worden uitgeoefend) te beslissen om af te wijken van de gepubliceerde en/of oorspronkelijke vaarroute, deze te vertragen of te anticiperen op elke mogelijke situatie, weglaten van of veranderen van geplande havens, vervoer door een ander vaartuig, te slepen of gesleept te worden. Alsook andere schepen te helpen of andere handelingen uit te voeren die, in de Reisorganisator en/of Kapiteins eigen goeddunken, wenselijk of noodzakelijk is voor de veiligheid van de Reizigers, het schip en de bemanning. In dergelijke omstandigheden zal de Reisorganisator geen enkele aansprakelijkheid of verplichting naar de passagier hebben.

  24. AFWIJKING

  24.1 Er mag geen enkele afwijking op deze voorwaarden van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door de Reisorganisator.

  2. ROKERSBELEID

  25.1 De Reisorganisator respecteert de behoeften en wensen van alle Reizigers. In overeenstemming met algemene standaarden is roken zeer beperkt toegestaan in toegewezen gebieden op het schip en zijn ze uitgerust met een speciaal luchtafzuigsysteem.
  25.2 Roken is ten strengste verboden op plaatsen waar eten wordt geserveerd (buffetten en restaurants, medische centra, kindergebieden, gangen of liften, gebieden waar Reizigers in groep worden verzameld voor veiligheidsoefeningen, ontschepings- of excursievertrekken, openbare toiletten of in bars dicht bij gebieden waar eten wordt geserveerd.
  25.3 De Reisorganisator adviseert Reizigers uitdrukkelijk om niet te roken in hutten vanwege het risico van brand. Roken op het balkon van de hut is niet toegestaan.
  25.4 Roken is toegestaan in een beperkt aantal ruimtes op de schepen langs één kant (aangeduid door een symbool) van de hoofddekgebieden buiten het zwembad, waar asbakken zijn voorzien.
  25.5 Sigaretten en rookgerei overboord gooien is verboden.

  26. AANSPRAKELIJKHEID VAN WERKNEMERS, BEDIENDEN EN ONDERAANNEMERS

  26.1 Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele werknemer of agent van de Reisorganisator en/of de vervoerder, inclusief de kapitein en de bemanning van het betreffende Cruiseschip, inclusief zelfstandige onderaannemers en hun werknemers alsook de verzekeraars van deze partijen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze boekingsvoorwaarden en dat deze partijen in dezelfde mate als de Reisorganisator en/of de vervoerder een beroep mogen doen op deze algemene boekingsvoorwaarden en de vervoersvoorwaarden.
  26.2 Excursies aan land worden uitgevoerd door zelfstandige ondernemers, zelfs indien ze verkocht worden door verkoopagenten of aan boord van het Cruiseschip. MSC kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor diensten die door zulke zelfstandige ondernemers geleverd worden. De Reisorganisator handelt louter als agent voor de leverancier van de excursies aan de kust. De Reisorganisator heeft geen directe controle over de leveranciers van excursies aan de kust en hun diensten daar vandaan. Daarom kan de Reisorganisator in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies en schade geleden door de Reiziger als resultaat van de nalatigheid of andere zaken van de leveranciers van excursies aan de kust. De Reisorganisator houdt rekening met de vaardigheden en de zorgen in de selectie van een eervolle leverancier voor excursies aan de kust. In het bepalen van de prestaties en/of aansprakelijkheid van de leveranciers van excursies aan de kust zullen de plaatselijke wetten en reguleringen toegepast worden.

  27. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

  27.1 Op de Reisovereenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Vorderingen tegen de Reisorganisator en/of personeel van de Reisorganisator zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Geneve, Zwitserland dan wel bij de rechtbank Rotterdam, Nederland, onder uitsluiting van elke andere rechtbank.

  28. WIJZIGINGEN, ONVOLKOMENHEDEN EN FOUTEN

  28.1 Maximale inspanning is geleverd om de juistheid en nauwkeurigheid van de inhoud van deze brochure te waarborgen, maar het kan zijn dat eventuele wijzigingen of herzieningen hebben plaatsgevonden na het printen van deze brochure.
  Het verdient aanbeveling om dit te controleren bij uw reisagent of de website van MSC Cruises Nederland te bezoeken voor de actuele en bijgewerkte algemene boekingsvoorwaarden.

  Informatie Pakketreisen touroperator.pdf